2010    2011    2012    2013   2014   2015

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2013 bekijken, klik op het jaartal.

 

                                          Voor 2015 kijk hier...

19 dagen uitstel ..30 december

14 dagen uitstel ..25 december

TomTom houdt zich wel aan de planning……

Datum: 24-12-2014

 

12.50 uur - Als je op dit moment van Nijverdal richting Almelo rijdt en je TomTom aan hebt staan, die je net geüpdate hebt, dan kom je voor een mooie verrassing te staan.

 

 

 
 
Voorbij het kruispunt van de Wierdensestraat met de Boomcateweg word je door TomTom de Baron van Sternbachlaan opgestuurd en gesommeerd daarna meteen rechts af te slaan…….de nieuwe N35 op….
 
Ja…..TomTom heeft zich wel aan de planning gehouden wat de openstelling van deze nieuwe weg betreft….
 
 
 
 

 


12 dagen uitstel ..23 december

 

Filmpje

9 dagen uitstel ..20 december

 

6 dagen uitstel ..17 december

2 dagen uitstel ..13 december

-1 dagen uitstel ..10 december

-2 dagen uitstel ..9 december

 

 

 

 

TUNNEL  COMMUNICATIE

vrijdag 21 november 2014 | RTV-Oost

De combitunnel in Nijverdal gaat later open dan gepland.

 

De combitunnel in Nijverdal gaat later open dan gepland. Volgens Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn kan de tunnel nog niet worden opengesteld, omdat er ICT-problemen zijn.

In de wegtunnel zorgen ongeveer vijftig tunneltechnische installatiesystemen ervoor dat er bij calamiteiten snel kan worden gehandeld. De systemen werken afzonderlijk naar behoren, maar recentelijk bleek dat de ICT-systemen van de tunnel niet goed communiceren met de systemen van het landelijk bediennetwerk. Op dit moment worden de systemen grondig onderzocht.

 

Mogelijk gedeeltelijk open

Rijkswaterstaat en de gemeente onderzoeken of het verkeer onder bepaalde voorwaarden al wel op deeltijden gebruik kan gaan maken van de tunnel, zodat buiten die tijden verder kan worden gewerkt aan een oplossing. Beide partijen overleggen over de mogelijke openingstijden. Ze proberen nu eerst een vergunning voor een gedeeltelijke openstelling tot stand te brengen.

 

De treinen rijden sinds vorig jaar al door de tunnel. De N35 loopt sinds jaar en dag door Nijverdal. Rijkswaterstaat en ProRail willen met het combiplan de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp te verbeteren. Ook moet de nieuwe weg ten noorden van het huidige tracé zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. In 2010 is begonnen met de aanleg van de tunnel. De planning was dat de tunnel in december open was voor het verkeer.

 

 

 

 

Alleen een fietsbrug van 3 miljoen of een Fiets Fly Over   ??

Zie Tunnelplan 165 en Tunnelplan 159.

 

 

Fietsersenquête

 op F35 in Almelo, Enschede/Hengelo, Nijverdal en Wierden

Op vier delen van de fietssnelweg F35 wordt op 23 oktober een enquête gehouden onder fietsers. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van Regio Twente en de betrokken gemeenten. Op de F35 worden die dag fietsers geteld en worden flyers uitgedeeld. Op de flyers staat een link naar een enquête op internet (www.twentefietst.nl ). Deelnemers aan de enquête maken kans op een cadeaubon van € 25,-. Ook fietsers die de route op andere dagen of momenten dan 23 oktober in de ochtendspits gebruiken, kunnen de enquête invullen.

Bij slecht weer schuift het onderzoek enkele werkdagen op. Met het onderzoek krijgen Regio Twente en gemeenten informatie over hoe vaak wordt gefietst, over het gebruik van de fietssnelweg F35 en de waardering van de F35. De resultaten worden ingezet voor een gerichte fietscampagne die zoveel mogelijk mensen ertoe moet bewegen met de fiets naar het werk te gaan.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng, vindt plaats in de ochtend tussen 7.00 en 10.00 uur. Locaties voor het onderzoek zijn de twee eerst aangelegde delen van de F35 tussen Hengelo en Enschede (Colosseum tot Kuipersdijk) en in Almelo (Ambtstraat/Burg. Raveslootsingel) en twee nieuwe delen in Nijverdal aan de noordkant van het spoor en in Wierden langs de Akkerwal.

Non-stop fietsverbinding F35

De fietssnelweg F35 is de drager van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente en daarmee een belangrijk fietsproject van Regio Twente en de Twentse gemeenten. In nauwe samenwerking met acht Twentse gemeenten werkt Regio Twente aan een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Nijverdal, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. De fietssnelweg levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Twente, maar ook aan recreatie en toerisme en gezondheid.
De plannen voor de F35 zijn recentelijk door Regio Twente geactualiseerd. De totale lengte wijzigt van 59,5 km naar 62,1 km. Het streven daarbij is om de delen Borne-Hengelo-Enschede, Almelo-Vriezenveen en Almelo-Wierden/Zuidbroek) te realiseren tot 2017. De ambitie is om de F35 in 2020 helemaal gerealiseerd te hebben.

 

Met de bus door de tunnel.

N35: 4 Knelpunten worden aangepakt

Geplaatst op  door Frank

Maandag 27 oktober 2014 tekende minister Schultz van Haegen een bestuursovereenkomst waarin is geregeld hoe de verkeersveiligheid wordt verhoogd en de bereikbaarheid en de leefbaarheid wordt verbeterd op de N35 tussen Nijverdal en Wijthmen. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld en de provincie Overijssel heeft 10 miljoen euro gereserveerd voor de diverse verbeteringen langs dit traject. Het totale budget van 15 miljoen euro wordt verdeeld over de diverse knelpunten voor dit weggedeelte. In de gemeente Hellendoorn worden vier knelpunten aangepakt.

Welke knelpunten worden aangepakt?
De kruising N35/Molenweg/Tunnelweg wordt aangepast, net zoals die van de N35/Stationsweg. De tussenberm tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg krijgt obstakels, zodat voertuigen niet meer via de tussenberm kunnen switchen. Deze knelpunten worden door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Tussen de Oude Deventerweg en Dalzicht worden parallelwegen aangelegd en worden de fietsoversteekpunten opgeheven. Hiervoor komt een fietsbrug in de omgeving van Dalzicht terug. Voor deze laatste maatregel is in het bestuurlijk overleg afgesproken dat de gemeente Hellendoorn dit zelf uitvoert. Daarvoor wordt een aparte overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente opgesteld. Wethouder Beintema: “Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Al onze knelpunten staan op de lijst en worden aangepakt, zowel bij Haarle als bij Nijverdal West.”

Probleemanalyse
In 2012 heeft het Rijk een probleemanalyse uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de N35 voor het traject Wijthmen – Nijverdal. Hieruit kwamen diverse knelpunten naar voren. Op basis van het beschikbare budget zijn meerdere oplossingen per knelpunt bedacht. Het Rijk, de provincie, Regio Twente en de aanliggende gemeenten hebben alle alternatieven voor de knelpunten geprioriteerd. De prioritering is uitgevoerd op basis van criteria voor onder andere verkeersveiligheid, bestuurlijke prioriteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en draagvlak. Deze beoordeling heeft tot de uiteindelijke definitieve lijst geleid. Voor de gemeente Hellendoorn is dus voor vier oplossingen gekozen. Bij de uitvoering worden de aanwonenden en het Plaatselijk Belang Haarle betrokken. De uitvoering van de werkzaamheden start nog dit jaar met het aanbrengen van de obstakels in de middenbermen. De verdere uitvoering loopt door tot 2018.


 

Kiosk bij station niet haalbaar

Geplaatst op  door Frank

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanaf de start van het project van de stationsomgeving noord, de wens gehad om daar een kiosk te realiseren. Hiermee kan de service naar de OV-reiziger worden verbeterd en is dit ook goed voor de sociale veiligheid in het stationsgebied. De afgelopen jaren is met meerdere partijen contact geweest, doch een kiosk op een ‘niet-overstap station’ blijkt tot nu toe commercieel niet interessant genoeg.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hellendoorn een intensief verkenningstraject doorlopen met React om een kiosk te realiseren waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. React heeft hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek en de verdere gesprekken tussen de gemeente en React, is gezamenlijk besloten dat dit, tot grote spijt van beide partijen, geen haalbare zaak is. Wel is afgesproken dat de gemeente en React binnenkort samen om tafel gaan om te bekijken hoe zij elkaar van dienst kunnen zijn op het gebied van werkgelegenheid en re-integratie.

Raadsmotie
De raad heeft op 5 november 2013 de volgende motie aangenomen:
“Partijen bijeen te brengen om een kiosk, restauratie en servicepunt bij het station aan te leggen. Waarbij meegenomen wordt dat het een dagbesteding moet worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Deze motie kwam voort uit het feit dat geen enkele private partij een gebouw en de exploitatie van een kiosk commercieel interessant achtte. Immers, in 2011/2012 heeft de gemeente een aanbestedingstraject gevolgd, dat geen resultaat heeft opgeleverd. Eind 2013 is er contact opgenomen met React om te bezien of er interesse bestond in het concept zoals omschreven in de raadsmotie. React stond hier positief tegenover. In opdracht van de gemeente is toen een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

Onderzoek
Voor het realiseren van de kiosk had React een mogelijke investeerder op het oog. Ook is een eerste schetsontwerp gemaakt van hoe de kiosk eruit zou kunnen gaan zien. Daarnaast is, in overleg met andere partijen uit het gemeentelijke Zorgoverleg (met o.a. lokaal opererende zorginstellingen), gekeken of het mogelijk is om de exploitatie rond te krijgen. Naast de inkomsten vanuit de kiosk zelf is onderzocht of er inkomsten verkregen konden worden uit additionele werkzaamheden. Hierbij werd gedacht aan bijvoorbeeld (groen)onderhoudswerkzaamheden, toezicht houden bij de fietsenstalling, fietsreparatie, toeristische routes verkopen et cetera. Een belangrijke voorwaarde voor React in het haalbaarheidsonderzoek was dat er een investeerder werd gevonden. De gemeente diende garant te staan voor het permanent aanleveren van mensen (15 – 18 jaarplekken) voor het uitvoeren van de werkzaamheden. En verder moest er financiële dekking zijn voor de additionele werkzaamheden.

Uitkomsten
Het is voor de gemeente Hellendoorn, gezien de financiële druk op WMO- en re-integratiebudgetten, helaas niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarde om een continue toestroom van uitkeringsgerechtigden toe te kunnen zeggen. Voor 2015 is al bekend dat dit financiële budget nog weer verder daalt. Gezien het financiële plaatje voor wat betreft de additionele werkzaamheden, deze moeten 2/3 van de opbrengsten in het laatje brengen, is het voor de gemeente ook hier niet mogelijk om te voldoen aan de voorwaarde. De mogelijkheden van opdrachten door de gemeente zelf blijken zeer beperkt, gezien aanbestedingsregels en diverse afspraken die al zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het schoonmaken bij de fietsenstallingen en het onderhoud op het tunneldak. Zelfs al zou er in onderling overleg bijvoorbeeld iets in het groenbeheer en -onderhoud gedaan kunnen worden, dan nog gaat het bij lange na niet om de bedragen die nodig zijn om de kiosk rendabel te kunnen krijgen.

Al met al hebben de gemeente en React gezamenlijk de conclusie getrokken dat de kiosk, ook in deze constructie, met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geen haalbare zaak is. Wel is afgesproken dat de gemeente en React binnenkort samen om tafel gaan om te bekijken hoe zij elkaar van dienst kunnen zijn op het gebied van werkgelegenheid en re-integratie.

 

Enquête over F35

Geplaatst op  door Frank

Op vier delen van de fietssnelweg F35 wordt op 23 oktober een enquête gehouden onder fietsers. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van Regio Twente en de betrokken gemeenten. Op de F35 worden die dag fietsers geteld en worden flyers uitgedeeld.

Op de flyers staat een link naar een enquête op internet (www.twentefietst.nl). Deelnemers aan de enquête maken kans op een cadeaubon van € 25,-. Ook fietsers die de route op andere dagen of momenten dan 23 oktober in de ochtendspits gebruiken, kunnen de enquête invullen.

Bij slecht weer schuift het onderzoek enkele werkdagen op. Met het onderzoek krijgen Regio Twente en gemeenten informatie over hoe vaak wordt gefietst, over het gebruik van de fietssnelweg F35 en de waardering van de F35. De resultaten worden ingezet voor een gerichte fietscampagne die zoveel mogelijk mensen ertoe moet bewegen met de fiets naar het werk te gaan.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng, vindt plaats in de ochtend tussen 7.00 en 10.00 uur. Locaties voor het onderzoek zijn de twee eerst aangelegde delen van de F35 tussen Hengelo en Enschede (Colosseum tot Kuipersdijk) en in Almelo (Ambtstraat/Burg. Raveslootsingel) en twee nieuwe delen in Nijverdal aan de noordkant van het spoor en in Wierden langs de Akkerwal.

Non-stop fietsverbinding F35
De fietssnelweg F35 is de drager van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente en daarmee een belangrijk fietsproject van Regio Twente en de Twentse gemeenten. In nauwe samenwerking met acht Twentse gemeenten werkt Regio Twente aan een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Nijverdal, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede, met zijtakken Enschede-Oldenzaal en Almelo-Vriezenveen. De fietssnelweg levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Twente, maar ook aan recreatie en toerisme en gezondheid.

De plannen voor de F35 zijn recentelijk door Regio Twente geactualiseerd. De totale lengte wijzigt van 59,5 km naar 62,1 km. Het streven daarbij is om de delen Borne-Hengelo-Enschede, Almelo-Vriezenveen en Almelo-Wierden/Zuidbroek) te realiseren tot 2017. De ambitie is om de F35 in 2020 helemaal gerealiseerd te hebben.


 

 

 

Investeren in verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Raalte-Nijverdal

Datum: 02-09-2014

 

9.55 uur - Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben een voorstel voor de investering van 10 miljoen euro voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de N35 Wijthmen-Raalte-Nijverdal naar Provinciale Staten gestuurd.

 

 

 
 
 
“Met de inzet van dit bedrag en nog eens vijf miljoen euro vanuit de rijksoverheid ligt er een basis voor de aanpak van de meest prangende verkeersveiligheidknelpunten en een betere bereikbaarheid”, aldus gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor mobiliteit in Overijssel. Provinciale Staten besluiten dit najaar over het voorstel.
 
Verkenning
De verkenning, die op dit moment wordt uitgevoerd naar de knelpunten en mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, doet het Rijk in samenwerking met de provincie Overijssel, Regio Twente en de betrokken gemeenten Dalfsen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte en Zwolle. Daarnaast starten dit najaar ook de gesprekken met belanghebbende bewoners, bedrijven en organisaties langs het tracé. Doel is om gezamenlijk de haalbaarheid van de maatregelen, zoals veilige oversteekplaatsen, minder aansluitingen en meer parallelwegen en het verbeteren van kruisingen te beoordelen.
 
Ambitie
De verkeersintensiteit op de Rijksweg N35, de belangrijkste verbinding tussen Zwolle-Kampen en Twente, neemt tot en met 2030 met 30 tot 60 procent toe. Daarom is de ambitie van de regio de N35 tussen Zwolle en Almelo op lange termijn om te vormen tot een autoweg van 100 km/uur met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. Binnen de huidige mogelijkheden wordt daar stap voor stap naar toegewerkt.
Gedeputeerde Kok: “Bij de ontwikkeling van de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het wegvak Wijthmen-Raalte-Nijverdal houden we er rekening mee dat deze een toekomstige opwaardering van dit wegvak naar een autoweg niet in de weg staan. Zo voorkomen we dat er op termijn kapitaalvernietiging plaatsvindt, maar kunnen we nu al wel flinke stappen zetten in het verbeteren van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.”  
 
Naast de verkenning naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal wordt er ook gewerkt aan de opwaardering van de andere tracédelen op de N35 tussen Zwolle en Almelo. Naar verwachting neemt minister Schultz eind 2014 een besluit over het tracé Nijverdal-Wierden. Daarnaast wordt het tracébesluit voor het traject Zwolle-Wijthmen in 2015 verwacht. Eind 2014 is het Combiplan Nijverdal gereed.

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRUISING N35 NIJVERDAL

 

ZWOLLE - Door SGP-Statenlid Jan Slagman zijn aan GS schriftelijke vragen gesteld over de kruising  N35 / Baron van Steinbachlaan te Nijverdal.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk te beantwoorden.

Inleiding:

Op woensdag 2 juli 2014 hebben leden van Provinciale Staten van Overijssel het besluit genomen om €. 35 miljoen van de rijksbijdrage aan het projekt Rijksweg N35 Wierden – Nijverdal voor te financieren tot 2021.

Tevens hebben leden van Provinciale Staten besloten om van het genoemde bedrag van €. 35 miljoen een bedrag van maximaal €. 20 miljoen aan te wenden voor een provinciale bijdrage aan de mogelijke aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen bij Nijverdal, te weten een volwaardige ongelijkvloerse kruising zonder toe- en afritten bij de Baron van Steinbachlaan en een volwaardige ongelijkvloerse kruising met toe- en afritten bij de Burgemeester Boersingel.

Op dit ogenblijk zijn grote delen van de eerder voorgenomen gelijkvloerse kruising bij de Baron van Steinbachlaan reeds geasfalteerd en is de voorgenomen V.R.I.-installatie reeds geplaatst.

De N35 is een rijksweg en derhalve rust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen en de daarbij behorende werkzaamheden bij het Rijk.

De vragen van de SGP-fractie richten zich op het volgende:

  1. Is het Rijk na 2 juli 2014 geïnformeerd over het door Provinciale Staten genomen besluit?
  2. Wat is de reactie van het Rijk op het genomen besluit?
  3. Indien de reactie van het Rijk positief is, en dus mee wil werken aan de realisatie van de twee voorgestelde volwaardige ongelijkvloerse kruisingen, waarom worden dan op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de gelijkvloerse kruising bij de Baron van Steinbachlaan?
  4. Bent u niet met de SGP-fractie van mening dat het nu doorgaan met de werkzaamheden aan de gelijkvloerse kruising in de nabije toekomst voor een deel overbodig zullen blijken te zijn en dat een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden dan weer verwijderd moeten of zullen worden?
  5. Als vraag 4 met ‘ja’ wordt beantwoord bent u het dan met de SGP-fractie eens dat doorgaan met de werkzaamheden aan de gelijkvloerse kruising kapitaalvernietiging is?
  6. Bent u bereid hierover met het Rijk in overleg te treden om uitvoering van deze werkzaamheden te beëindigen en/of deze af te stemmen op de werkzaamheden t.b.v. de ongelijkvloerse kruising? Dit om kapitaalvernietiging te voorkomen

Namens de SGP-fractie,

Jan Slagman

De SGP-Statenfractie stelde een tijdje geleden wat vragen aan Provinciale Staten (PS) over de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting op de N35 ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan. Men vroeg zich onder andere af of er geen sprake zou zijn van kapitaalvernietiging… PS heeft de partij inmiddels laten weten dat het ‘slechts’ om beperkte kapitaalvernietiging gaat.

PS zegt dat voor aanvang bekend was dat de planning van de projecten Combiplan Nijverdal en opwaardering N35 Nijverdal-Wierden niet op elkaar kunnen aansluiten. Het project Combiplan, waarvan de huidige werkzaamheden aan de kruising met de Baron van Sternbachlaan deel uitmaken, wordt eind dit jaar afgerond. De realisatie van de opwaardering Nijverdal-Wierden is voorzien voor 2017-2020.

Bij afronding van het oostelijke deel van het Combiplan is rekening gehouden met de toekomstige opwaardering van het tracédeel Nijverdal-Wierden. Zo is het geheel reeds gedimensioneerd op 2×2 100 km/h (aardebaan, waterhuishouding, kabels en leidingen, geluidswering), behalve de asfaltverharding en de kruisingen. Hierdoor wordt kapitaalvernietiging waar mogelijk beperkt.

Het Rijk heeft positief gereageerd op de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en neemt deze op in de lopende verkenning voor dit tracé. Het aaneensluitend laten plaatsvinden van de werkzaamheden is onvermijdelijk. Dit geldt zowel voor de variant met gelijkvloerse aansluitingen als voor de variant met ongelijkvloerse aansluitingen. Het combineren van de projecten zou gezien de planning Nijverdal-Wierden betekenen dat de autotunnel de eerste jaren niet gebruikt kan worden.

In overleg met de regionale partners heeft het Rijk de genoemde projecten waar mogelijk op elkaar afgestemd.

 

E-bike steeds hipper en sneller

donderdag 21 aug 2014, 06:04 (Update: 21-08-14, 13:30)
De high speed e-bike kan tot 45 km/u
De high speed e-bike kan tot 45 km/uNOS/Heleen Ekker

Door redacteur Heleen Ekker

Steeds jonger zijn ze, de mensen die op een elektrische fiets stappen. Niet alleen fabrikanten zijn daar blij mee, ook de overheid wil die ontwikkeling stimuleren.

Zo zijn er allerlei subsidies voor mensen die een e-bike willen kopen voor woon-werkverkeer. En in de noordelijke provincies wordt nu geprobeerd om middelbare scholieren aan de elektrische fiets te krijgen.

Dit najaar begint in de regio Groningen-Assen een proef op een aantal scholen. 240 leerlingen krijgen de mogelijkheid een tijdje een elektrische fiets uit te proberen. Als dat bevalt, kunnen ze er daarna eentje aanschaffen tegen gereduceerd tarief.

20 kilometer

Met het project wil de overheid erachter komen of jongeren afstanden tussen de 6 en 20 kilometer naar school met de e-bike willen afleggen. Verder moet blijken hoe de scholieren het best daartoe kunnen worden gestimuleerd.

De hoop is dat de e-bike de scholieren uit het openbaar vervoer houdt. Vooral in Groningen zijn treinen en bussen tijdens de spits nu vaak overvol, vooral met jongeren. Het ov is daardoor geen aantrekkelijk alternatief voor automobilisten.

De proef wordt volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu met belangstelling gevolgd door andere Nederlandse regio's.

High speed pedelec

Niet alleen rijden er steeds meer elektrische fietsen in Nederland - het zijn er inmiddels 1,3 miljoen - een andere ontwikkeling is dat fabrikanten steeds snellere elektrische fietsen op de markt brengen. De snelste variant, de 'high speed pedelec', haalt snelheden tot 45 kilometer per uur.

Bij dit voertuig is een kenteken verplicht en moet de berijder ten minste 16 jaar zijn. De gedachte is dat deze fietsen vooral geschikt zijn voor woon-werkverkeer, als alternatief voor de auto. Inmiddels zijn er meerdere modellen op de markt.

Deze fietsen, zo is de gedachte, kunnen vooral doorrijden op speciale fietssnelwegen. Op verschillende plekken in het land zijn al dergelijke wegen gerealiseerd, waar je flink kunt doortrappen. Tussen Amsterdam en Almere is er zelfs een 'electric freeway', die vooral is bedoeld voor e-scooters en e-bikes. Met subsidie kunnen forensen tussen Almere en Amsterdam goedkoper elektrische fietsen aanschaffen, waaronder de high speed pedelec.

Veiligheid

Deze ontwikkeling plaatst de overheid wel voor een dilemma. Kenners plaatsen namelijk een kanttekening: de veiligheid. Een fiets waarvoor je eigenlijk een speciale snelweg nodig hebt, kan die wel op een gewoon fietspad? En zou een helmplicht voor deze supersnelle fietsen niet verstandig zijn?

De Nederlandse Fietsersbond vindt dat er strengere regels nodig zijn voor de high speed-fietsen. In ieder geval zouden de pedelecs wat de Fietsersbond betreft binnen de bebouwde kom niet op het fietspad mogen rijden.

Het ministerie studeert nu op deze en andere vragen. Eind september is er een nieuw overleg met onder meer de Fietsersbond en de brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging. Later dit jaar komt het ministerie dan mogelijk met voorstellen voor nieuwe regelgeving.

18-07-2014

08-07-2014

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Binnenkort behandelt u de elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden. Om te beginnen wil ik mijn blijdschap uitspreken dat dit voorstel nu ter bespreking en besluitvorming voorligt. In de jaren 2006-2010 heb ik mij als wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Hellendoorn intensief met zowel de verbetering van de weg als het spoor beziggehouden. Samen met de toenmalig gedeputeerde Job Klaasen hebben we bereikt dat het station in Nijverdal werd gebouwd op de huidige plek. De verbetering van de S(poor)35 zoals wij hem noemden was belangrijk. Uiteindelijk resulteerde dit in de aankondiging in december 2009 dat er ook een marsroute voor de verbetering van het spoor zou moeten komen. Het huidige voorstel is het resultaat van de inspanningen van velen in de afgelopen jaren. 

 

Als ik echter naar de verdere inhoudelijke uitgangspunten en voorstellen kijk, vallen mij een aantal zaken op waar ik graag uw aandacht voor wil vragen. Het betreft overigens nadrukkelijk mijn persoonlijke mening, zoals u wellicht weet bekleed ik momenteel geen enkele politieke functie meer. Die aandacht wil ik vragen omdat ik denk dat er met het huidige voorstel kansen onbenut blijven en er daardoor een aantal problemen voor reizigers niet opgelost worden, terwijl dat wel 

zou kunnen. 

 

1. De lijn Zwolle-Enschede is een regionale lijn. Een intercity in de spits die niet in Raalte en Nijverdal stopt past daar mijns inziens niet bij. Een sneltrein in de spits die ook stopt in deze beide plaatsen is een veel logischere keuze. Ook technisch is dit geen probleem. De gemiddelde halteafstand en de gemiddelde snelheid zijn nog steeds ruim voldoende door de hoge topsnelheid van 140 km die mogelijk is op dit traject. Een sneltrein die stopt in Raalte, Nijverdal, Almelo, Hengelo en Enschede is ook een logische keuze gezien de aard van de verbinding. Je kunt dit vergelijken met de vroegere sneltrein Zwolle-Emmen, die reed Ommen en Coevorden ook niet voorbij. 

2. De extratreinen in Raalte en Nijverdal zijn ook nodig om de nu vaak al propvolle stoptreinen te ontlasten. Door het elektrificeren van de lijn en de daarmee mogelijke versnelling op het spoor zal het vervoer nog verder groeien. Voor zover mij bekend rijden de treinen nu al op de maximale lengte, dus daar is geen mogelijkheid voor uitbreiding bij de bestaande treinen. Dubbeldekkers zoals in de randstad zijn niet mogelijk omdat regionale vervoerders die niet hebben en ze ook te duur zijn. Om het reizigersaanbod te kunnen verwerken zijn meer treinen in de spits de enige oplossing. 

3. Is de doelstelling om nog een paar minuten tijd te besparen op het totale traject, dan is het veel efficiënter om dit te doen met vlot afremmende en snel optrekkende treinen. Dit kan niet met de huidige dieseltreinen, maar wel met de elektrische treinen. Een alternatief is ook het rijden van 160 km op het lange rechte stuk van Raalte naar Nijverdal of het realiseren van een snellere passage in Wierden. Deze zaken leveren tijdwinst op en hebben niet de nadelen van het overslaan van de stations in Raalte en Nijverdal. 

4. Als er geen spitstreinen stoppen in Raalte en Nijverdal zullen de reizigers in de spits in de stoptreinen op de laatste stations op het perron achter moeten blijven omdat er geen mensen meer bij kunnen in de trein. Er gaan dan risico’s ontstaan op de vrij smalle perrons als gelijktijdig sneltreinen passeren en dit kan ook gevaarlijke situaties opleveren in Raalte en Heino. In Nijverdal speelt dit niet omdat dit nieuwe station bredere perrons heeft. 

5. Voor mij is het ook de vraag of dit niet het paard achter de wagen spannen is. Met name station Raalte is niet berekend om de doorkomst van snelle treinen. Er zal dus afgeremd moeten worden, dan kun je gezien alle andere nadelen beter stoppen. 

6. Een regionale lijn zoals Zwolle-Enschede is een mix tussen de ontsluiting van gebieden en de verbinding van gebieden. Vervoerskundig gezien is het voor mij (en ik denk voor iedereen) duidelijk dat er een sneltrein in de spits moet komen die stopt in Raalte en Nijverdal. Het klinkt misschien wel leuk en stoer om te zeggen dat er een intercity moet komen op de spoorlijn Zwolle-Enschede, maar het is geen onderdeel van het hoofdrailnet zoals een HSL-verbinding of vergelijkbaar. Het is en blijft een regionale lijn die de reizigers in onze provincie optimaal moet bedienen tegen een zo goed mogelijke verhouding tussen kosten en baten. 

 

Kortom, ik doe een dringend beroep op u als statenleden om ervoor te zorgen dat er na elektrificatie een regionale lijn ligt met een goed vervoersaanbod voor de inwoners van Salland en Twente. Dat betekent spitssneltreinen die ook stoppen in Raalte en Nijverdal. Dat betekent niet smalle en gevaarlijk overvolle perrons waar mensen staan te wachten op een overvolle volgende stoptrein, terwijl de halflege spits intercity’s voorbij denderen. Daar staan de treinreizigers in Raalte en Nijverdal niet op te wachten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilma Paalman-Vloedgraven oud-wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Hellendoorn 2006-2010

 

 

 

 

Zie ook Tunnelplan 157

In 2013 is er één keer gemotiveerd afgeweken van het advies van de welstandscommissie. Het betrof een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsbrug en het 
aanleggen van een fietspad (fietssnelweg) ter hoogte van de Groene Mal tussen de Eversbergweg en de Boskronke! te Nijverdal. De welstandscommissie concludeerde dat het ingediende pian in 
strijd is met redelijke eisen van welstand omdat niet voldaan wordt aan de voor het Combiplan opgestelde beeldkwallteitselsen (Weefwerk). De commissie is van mening dat de bouw van de 
nieuwe fietsbrug door de afwijkende en 'arme' vormgeving de hoogwaardige kwaliteit van de naastgelegen civiele objecten in het Combiplan aantast.


Het advies van de commissie in niet overgenomen op grond van de volgende motivatie: 
Mede door de recreatieve fneven)functie is het van beiang dat de brug minimalistisch vormgegeven wordt, zodat ook de omgeving vanaf de brug goed zichtbaar is. 
De fietssnelweg als recreatieve route biedt ook een andere specifieke mogelijkheid. Die is dat in de overeenkomst aangaande de Eversberg, met medewerking van Landschap Overijssel, is 
vastgelegd dat de ecologische passages onder de kunstwerken van het Combiplan een extra nevenfunctie krijgen, nameiijk voor de passage van de recreant. Ánders gezegd de recreant, 
wandelaar, fiets aan de hand passanten, die gebruik willen maken van de oude noord-zuid gerichte route van de laan van de Eversberg, worden via een voorziening vanaf de fietssnelweg 
naar beneden geleid om vervolgens onder de bruggen door weer aan de andere kant van het Combiplan uit te komen om terug geleid te worden naar de 'oude laan' om zo hun tocht te 
kunnen vervolgen. De passanten op de fietssnelweg vormen ter hoogte van de onderdoor passage een belangrijk facet in de sociale veiligheid voor de passanten die onderdoor gaan. - 3 -
Alleen door het toepassen van een leuning zoals aangevraagd is de 'oog- en oorfunctie' - ook ten behoeve van het tegen gaan van hinderlijke hangjeugd - waar te maken. 
Die is echter niet waar te maken indien de leuning van de fietsbrug vormgegeven wordt zoals door de welstandscommissie voorgesteld. 
De 'open' en transparante brug(leuning) zelf zal vanaf het fietspad/aangrenzende terrein nagenoeg niet zichtbaar zijn, en enkel door de gebruikers worden beleefd. Hierdoor zal de hoogwaardige vormgeving van de naastgelegen civiele kunstwerken niet onevenredig aangetast worden waardoor het geen bezwaar betreft de brug niet aan te laten sluiten bij de naastgelegen 
civiele kunstwerken door deze te voorzien van de in de aanvraag voorgestelde 'eenvoudige' leuning. 


Daarnaast wordt opgemerkt dat de kosten welke gemoeid zijn met de door de welstandscommissie voorgestelde leuning niet in verhouding staan met het voor het project beschikbare budget. 

zie artikel

 

RW35: Open brief aan de gemeenteraad

Geplaatst op  door Frank Nijverdal centraal

Uit de pers vernamen wij dat het College van B&W heeft besloten akkoord te gaan met een aanpassing van RW35 tussen Wierden en Nijverdal waarbij er een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten komt bij de Burgemeester H. Boersingel en er ter hoogte van de Baron van Sternbachlaan een viaduct met RW35 komt zonder op- en afritten.

Wij zijn heel lang betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Combiplan. Daarbij is al jarenlang de inzet van Rijkswaterstaat (RWS) geweest om de op- en afritten bij de Baron van Sternbachlaan kwijt te raken. Vanuit hun gezichtspunt is dat logisch: immers hoe minder op- en afritten, hoe beter de doorstroming op de RW35 zal zijn.

Vanuit het oogpunt van de gemeente is dat echter helemaal niet logisch. Immers minder dan de helft van het verkeer op RW35 is doorgaand verkeer. Met twee aansluitingen zal grosso modo ruim 25 % van het verkeer via de Burgemeester H. Boersingel RW35 verlaten en zal ruim 25 % van het verkeer via de Baron van Sternbachlaan RW35 verlaten (en omgekeerd natuurlijk ook weer RW35 opgaan).

Bij één aansluiting, alleen bij de Burgemeester H. Boersingel, zal dus meer dan 50 % van het verkeer via die op- en afritten RW35 verlaten. Dit betekent dat al het verkeer voor Nijverdal, Hellendoorn enz. via een omweg over het industrieterrein en een aantal rotondes zijn bestemming vervolgt. Dat houdt een verdubbeling van het verkeer op die route in. En dat leidt zonder twijfel tot een verkeerschaos op het industrieterrein, met alle economische gevolgen van dien.

Wij hebben dat als PvdA-wethouders steeds onacceptabel gevonden en dan ook steeds overeind gehouden dat er ongelijkvloerse kruisingen met twee op- en afritten moeten komen op RW35, één bij de Burgemeester H. Boersingel en één bij de Baron van Sternbachlaan. Daar is het wegennet in en rond Nijverdal ook op ingericht. Anders zullen grote aanpassingen (en dus forse investeringen) nodig zijn om weer tot een acceptabele oplossing te komen. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden kunnen veel beter geïnvesteerd worden in op- en afritten bij de Baron van Sternbachlaan.

Wij roepen u dan ook op om u uitvoerig te laten informeren over de consequenties van het aanleggen van alleen een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten bij de Burgemeester H. Boersingel en het laten vervallen van de op- en afritten bij de ongelijkvloerse kruising met de Baron van Sternbachlaan en wij zijn ervan overtuigd dat u dan ook tot de conclusie zult komen dat het laten vervallen van deze aansluiting onacceptabel is.

Met vriendelijke groet

Wilma Paalman-Vloedgraven en Peter de Noord
oud-wethouders PvdA Verkeer en Vervoer (1998-2010)

Nijverdal, 31 maart 2014

 

Verkenning: Ongelijkvloerse kruisingen in Nijverdal

Geplaatst op 21 maart 2014 

De verkenning naar de aanpak van de Rijksweg N35 Nijverdal-Wierden wordt uitgebreid met een variant waarbij er twee ongelijkvloerse kruisingen komen in Nijverdal. Dat blijkt uit het gesprek dat gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor bereikbaarheid in Overijssel, vandaag mede namens de regio partners, met het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gevoerd.

Het gaat om de aanleg van een viaduct bij de Baron van Sternbachlaan zonder op- en afritten en een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten bij de Burgemeester H. Boersingel. Uit alle varianten die de provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn hebben onderzocht, heeft deze optie de voorkeur, zowel financieel als verkeerstechnisch (veiligheid en doorstroming). Deze eerste onderzoeksresultaten zijn voor de stuurgroep N35 Nijverdal-Wierden reden om deze variant mee te nemen in de verkenning naar dit wegvak.

Verkenning
De verkenning is medio dit jaar afgerond, waarna minister Schultz van Haegen op advies van de stuurgroep N35 een voorkeursvariant kiest. Op dat moment zijn de ligging en het ontwerp van het tracé bekend. Ook is dan duidelijk welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe deze verdeeld worden over de partners.

Voor de aanpak van dit wegdeel is 100 miljoen euro beschikbaar. De toevoeging van twee ongelijkvloerse kruisingen brengt, in een eerste raming, ongeveer 21 miljoen euro extra kosten met zich mee. Deze extra kosten worden, onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten en raden, door de regiopartners gedekt.

Varianten
De verkenning naar de verbetering van de Rijksweg N35 Nijverdal-Wierden bestaat op dit moment uit een zuidelijke en een noordelijke variant. De zuidelijke variant gaat uit van het tracé van de bestaande N35. De noordelijke variant gaat, parallel aan het spoor, door het meer noordelijk gelegen waterwingebied met een nieuw viaduct dat aansluit op de Nijverdalsestraat/ Haarkampsweg.

Doel van beide varianten is de N35 tussen Nijverdal en Wierden om te bouwen naar een weg met 2×2 rijstroken en een maximum snelheid van 100 km/uur. In beide varianten is nu nog het voorstel om bij Nijverdal twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten te maken en op het tussenliggende wegvak een maximumsnelheid van 80 km/uur toe te staan. De verkenning wordt nu ook uitgebreid met een variant waarbij deze verkeerslichten worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen met op het tussenliggende wegvak een maximumsnelheid van 100 km/uur.

Stuurgroep
De stuurgroep N35 Nijverdal-Wierden bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel, Regio Twente en gemeenten Hellendoorn en Wierden.

Ambitie
De ambitie van de regio is om de Rijksweg N35 tussen Zwolle en Almelo op lange termijn om te vormen tot een 100 km/uur weg met 2×2 rijstroken en ongelijkvloerse aansluitingen. Binnen de huidige mogelijkheden wordt daar stap voor stap naar toegewerkt.

Naast de verkenning naar het wegvak Nijverdal-Wierden heeft het ontwerp tracé besluit voor het traject Zwolle-Wijthmen onlangs ter inzage gelegen, is het Combiplan Nijverdal eind 2014 gereed en wordt een verkenning uitgevoerd naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal.

Wethouder is zeer verheugd
Wethouder Jelle Beintema is zeer verheugd met het feit dat een ongelijkvloerse aansluiting bij de burgemeester Boersingel en een viaduct bij de Baron van Sternbachlaan meegenomen worden in de verkenning van de N35. Wethouder Beintema: “In plaats van verkeerslichten een ongelijkvloerse aansluiting en een viaduct! Dit is de bekroning van een jarenlange lobby. Ik bedank de provincie Overijssel en de regio Twente voor hun gezamenlijke inzet om dit mogelijk te maken. Maar ook de steun vanuit het bedrijfsleven is een positieve impuls geweest.”

 

 

 

 

Metingen van trillingen in oktober 2013

 

 

 

Een gelukkig 2014.

 

Voor 2013 kijk hier.