2010   jan-feb-mrt-april-mei         juni-juli-augustus     september-oktober                                          2011         2012        2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2009 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2010 (41 jaar) meer dan 700 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-320 

Hier het jaar 2010 (van november en december)

                                         

Voor berichten van januari tot juni klik hier

Voor berichten van juni tot september klik hier

Voor berichten van september en oktober klik hier

 

 

College staat achter burgerinitiatief ‘Park op Nijverdal’
woensdag, 22 december 2010 RTV Hellendoorn
NIJVERDAL – Het college heeft in gestemd met het burgerinitiatief van Leo Steur en Johan Huis in ’t Veld om bij de inrichting van de stationsomgeving Zuid te kiezen voor een parkachtige inrichting.

Op één punt komt het college de initiatiefnemers echter niet tegemoet, dat betreft het doortrekken van de centrale loopbrug. Volgens de heren Huis in ’t Veld en Steur is dit niet nodig en kunnen fietsers via de geplande historische lijn en de geplande brug naar de noordelijke ontsluiting van het station geleid worden. Volgens hen betekent het door trekken van de voetgangersbrug het einde van het plan voor een park.

Het college houdt echter vast aan het doortrekken van deze verbinding voor voetgangers. Om dit mogelijk te maken wordt de raad verzocht om hier mee in te stemmen en een bedrag van 0,9 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag is nodig voor het doortrekken van de centrale loopbrug en een eerste, sobere inrichting van de stationsomgeving zuid. De wethouders Ten Have en Bakhuis hebben tegen dit voorstel gestemd.

Wel onderschrijven zij net als de rest van het college de gedachte om te komen tot een parkachtige invulling van de zuidzijde van het station. De raad zal gevraagd worden dit besluit over te nemen. Verder wil het college de innitiatiefnemers uitnodigen om deel te nemen aan de klankbordgroep voor het project Stationsomgeving Zuid.

Op 5 januari 2011 zal tijdens de informatieavond over het Combiplan een toelichting gegeven worden op het voorstel om de centrale loopverbinding door te trekken en van start te gaan met de Stationsomgeving Zuid.

 

vrijdag, 17 december 2010 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL - PvdA-fractie Hellendoorn blij met aangenomen motie in Tweede Kamer inzake opwaardering van het spoor Wierden-Zwolle.

In de Tweede Kamer is gisteren een motie aangenomen van de leden Slob en De Rouwe. Deze aangenomen motie heeft als doel om gelijktijdig met de MIRT-verkenningen van de N35 voor Wythmen-Nijverdal en Nijverdal-Wierden de opwaardering van het spoor mee te nemen. Eén en ander is een vervolg op een eerder aangenomen motie-Cramer c.s.

In de afgelopen 4 jaar heeft oud-wethouder Paalman als portefeuillehouder verkeer en vervoer vanuit Hellendoorn in de regio Twente steeds aandacht gevraagd om de spoorverbinding Wierden-Zwolle te verbeteren. Dit kan middels gedeeltelijke verdubbeling en elektrificatie van het traject. Daarmee wordt bijvoorbeeld ook een alternatief geboden aan reizigers vanaf Enschede naar de Randstad op het moment dat de Hanzelijn in 2012 klaar is en er problemen zijn met het spoor bij Deventer. Er hoeft dan door NS niet van materiaal (diesel-elektrisch) gewisseld te worden bij calamiteiten.
Het doet ook recht aan de groei die er in de afgelopen jaren (tot de buitendienststelling in Nijverdal) op deze lijn te zien was. Na de 3 jaar durende buitendienststelling in Nijverdal, waarbij uiterlijk december 2012 de treinen weer dienen te rijden vanaf het naar het centrum verplaatste station, kan daarmee een verdere groei gerealiseerd worden en is er bijvoorbeeld een kwartierdienst tussen Enschede en Zwolle mogelijk. Deze opwaardering is inmiddels opgenomen in de toekomstvisie van de regio Twente en de realisatie ervan komt met het aannemen van deze motie in de Tweede Kamer weer een stapje dichterbij.

De Motie van de Tweede Kamerleden Slob en De Rouwe luidt als volgt:
Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 december 2010
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat voor de N35 het traject Zwolle-Wythmen in uitvoering is, dat over het traject Wythmen-Nijverdal in voorjaar 2011 een besluit valt over de start van de verkenning, en dat voor het traject Nijverdal-Wierden een startbeslissing voor een verkenning wordt opgesteld;
constaterende, dat de aangenomen motie-Cramer c.s. (31 700-A, nr. 52) vraagt om spoorverdubbeling en elektrificatie van het spoor Zwolle-Wierden in een integraal MIRT-project met de verdere opwaardering van de N35 op te nemen; verzoekt de regering in de MIRT-verkenningen N35 Wythmen-Nijverdal en Nijverdal-Wierden de opwaardering van de spoorlijn conform de motie-Cramer c.s. mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Uit Cobouw 14-12-2010

TERNEUZEN - Tunneldrama's zijn te voorkomen door het project in een aparte bv op afstand van de politiek te zetten en de installateur meteen als volwaardige partner in de bouwcombinatie te betrekken.

Projectdirecteur Tin Buis heeft daardoor zonder grote problemen de bouw van de Westerscheldetunnel afgerond en verwacht hetzelfde kunstje de komende jaren bij de Sluiskiltunnel te herhalen. Rijkswaterstaat wil deze week de nieuwe standaard klaar hebben voor wegtunnels, en minister Schultz verwacht binnenkort ook de nieuwe vereenvoudigde Tunnelwet naar de Tweede Kamer te sturen. Door meer regie bij het Rijk te leggen, moeten nieuwe vertragingen worden voorkomen die de tunnels bij Roermond (A73) en Utrecht (A2) achtervolgen. Amsterdam heeft eerder deze maand de bouwvergunning voor de Tweede Coentunnel onder voorwaarden afgegeven, in de hoop niet de derde gemeente te worden met een afgebouwde tunnel zonder goedgekeurde installaties. Buis zit nauwelijks met smart te wachten op de versoepeling van regels en voorziet weinig problemen. De belangrijkste reden daarvoor is de aparte status van zijn tunnelproject. Opdrachtgever is de provincie Zeeland en het project is ondergebracht in een onafhankelijke vennootschap. De combinatie BAM/TBI haalde de opdracht voor de boortunnel in november voor 208 miljoen binnen en verwacht komende zomer met de uitvoering te beginnen.

Slagkracht

"De aparte bv geeft extra slagkracht en zorgt ervoor dat je een eigen pakket maatregelen kunt doorvoeren. Als projectdirecteur bij de Westerscheldetunnel heb ik in gesprekken met andere partijen heel wat keren gewapperd met de speciale tunnelwet Westerschelde. Het is een solide set basisregels met duidelijke verantwoordelijkheden, spelregels en afspraken." Naast de oprichting van de bv zijn meteen een stuk of tien maatregelen doorgevoerd om problemen met de installaties te voorkomen. "Geen 'rocket science', maar een aantal basisprincipes zijn bij andere tunnelprojecten vergeten of te laat doorgevoerd", weet Buis. Allereerst is de tunnelbeheerder al vanaf het prille begin betrokken bij het opstellen van het programma van eisen. Naar verwachting wordt de exploitatie na oplevering ondergebracht bij de beheerorganisatie voor de naastgelegen Westerscheldetunnel. Ten tweede is bij de aanbesteding meteen geëist een installateur als volwaardige combinatiepartner te betrekken bij het ontwerp en de bouw. "We denken nu ook al na over de testprocedures voor de installaties. Er loopt al anderhalf jaar een testmanager rond."

Commissie

Buis heeft goede ervaringen met de adviezen van de commissie Tunnelveiligheid. Zijn indruk is dat Rijkswaterstaat de commissie zoveel mogelijk buitenspel wil zetten, maar de projectmanager ziet haar juist als onafhankelijke second opinion, die met waardevolle aanvullingen kan komen. Het eerste advies is al binnen en na het afronden van de ontwerpfase volgt nog een tweede toets. Om net voor openstelling heftige discussies met brandweer en politie te voorkomen, vonden gesprekken al tijdens de aanbesteding plaats. "De laatste twee combinaties overlegden in de dialoogfase al met de hulpdiensten over installaties en voorzieningen. Daardoor kon de bouwer meteen rekening houden met extra wensen bij de inschrijfprijs." Daarnaast gaat het tenderteam van zowel opdrachtgever als bouwcombinatie mee naar de uitvoeringsfase en wogen de cv's van de belangrijkste sleutelfiguren mee in het kwaliteitsplan van de aannemer. Buis is niet van plan op afstand regie te voeren, maar wil van begin af aan boven op het werk zitten en korte lijnen houden met de bouwcombinatie. "Zodra zij een keet neerzetten, zitten wij ernaast."

 

AMSTERDAM - Amsterdam eist vooraf aparte onafhankelijke toetsing van de installaties voor de Tweede Coentunnel.09-12-2010


Onder die voorwaarde is afgelopen week de bouwvergunning verleend. Daarmee hoopt de gemeente een frusterende eindfase te voorkomen. Amsterdam hikte aan tegen de afgifte van een bouwvergunning, zonder zekerheid over veilig gebruik in de toekomst. De gemeente wil niet de derde op rij zijn met een afgebouwde tunnel, zonder goedgekeurde installaties, zoals Roermond (A73) en Utrecht (A2-Landtunnel) is overkomen.

Vertraging

"We hebben een hele lijst aan voorwaarden gesteld, maar de meest opvallende is de aparte toets van de tunneltechnische installaties voordat ze worden geplaatst", verduidelijkt hoofdinspecteur Tweede Coentunnel Otto Stapel van de gemeente. "Door die fase voor fase onafhankelijk te toetsen, is de garantie op een goed eindproduct het beste gewaarborgd. Daarmee hopen we vertraging in de slotfase te voorkomen en uiteindelijk de openstellingsvergunning soepel te verlenen." Het team van onafhankelijke tunnelbeambten van Rijkswaterstaat voert die taak uit.

 

 

Zie ook mijn bericht Tunnelplan 107  van 21 juli 2010

 

 

 

Oorkonde Combinatie Leo ten Brinke

vrijdag 03 december 2010 

Leonard van der Vorm heeft namens Combinatie Leo ten Brinke van TNO Management Consultants een oorkonde ontvangen voor de wijze waarop het project Combiplan Nijverdal is georganiseerd. Voor een project dat diep ingrijpt in de locale infrastructuur is een effectieve organisatie een voorwaarde om op een proactieve en transparante wijze met de omgeving en de met de belangen van de omgeving te kunnen omgaan. De oorkonde is een bevestiging dat het project en de mensen binnen het project met de goede dingen bezig zijn.

De Combinatie Leo ten Brinke bestaat uit de bedrijven: Van Hattum en Blankevoort, Hegeman Beton- en Industriebouw, KWS en VolkerInfra Systems.

 

Zie ook mijn bericht Tunnelplan 107  van 21 juli 2010

 

 

 

 

 

 

Gemeente en provincie investeren in omgeving nieuw NS Station

25 november 2010

De gemeente Hellendoorn en de provincie investeren samen in de herinrichting van de openbare ruimte ten zuiden van het nieuwe NS Station in Nijverdal. De komst van de combitunnel maakt niet alleen een snellere verbinding tussen Zwolle en Enschede mogelijk, maar biedt ook kansen om het noorden van Nijverdal (Ten Cate) en het centrum op een kwalitatieve manier met elkaar te verbinden. De openbare ruimte ten zuiden van het station wordt opnieuw ingericht en verbonden met het centrum. Het gebied krijgt een centrumpleinfunctie, met een parkachtige invulling. De bijdrage van de provincie Overijssel bedraagt 500.000 euro. 

Het plan maakt onderdeel uit van structuurvisie De Strip die de gemeente Hellendoorn heeft ontwikkeld. In deze structuurvisie speelt de gemeente in op de realisatie van het combiplan, dat bestaat uit het verleggen van de N35 in noordelijke richting en de aanleg van een verdiepte spoorverbinding met Zwolle en Enschede. Onderdeel van dat plan is ook de verplaatsing van het NS Station in westelijke richting.

Aan de kant van de Meijboomstraat en aan de zijde van de Grotestraat wordt een herontwikkeling voorzien met daaromheen een concentratie van horeca, commerciële functies op de begane grond met daarboven ruimte voor woningen. De doorgang en het zicht vanuit het H. Dunantplein (Huis voor Cultuur en Bestuur) en vanuit de Maximastraat/ De Markt, verdienen extra aandacht.

Het doortrekken van de centrale loopverbinding als entree van het station is belangrijk om tot een goede, hoogwaardige ontwikkeling te komen in dit gebied. Ten oosten van de diagonaal, het tracé van de vroege spoorlijn Hellendoorn-Neede, wordt extra aandacht besteed aan de grote, waardevolle bomen. Deze zullen ingepast worden in de ontwikkeling van het plein/ park met een lommerrijke uitstraling. Daarnaast kan er op het plein gedacht worden aan een plek voor een muziekkoepel. De R.K. kerk is in de visie opgenomen als onderdeel van het plein.

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

 

 

23-11-2010

Uit Cobouw 16-11-2010

Rijkswaterstaat: opdrijven bij andere tunnels niet uitgesloten

 

Nooit eerder is een segment van een tunnel gaan drijven zoals afgelopen vrijdag de oostelijke toerit van de Vlaketunnel in Zeeland. Rijkswaterstaat acht de kans klein, maar sluit niet uit dat het ook bij andere tunnels kan gebeuren.


Dat meldt Martijn Hage, hoofd planmatig beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat. "De U-vormige bak is enigszins omhoog gekomen. We vermoeden een gebrek van de trekankers. Inmiddels hebben we 1800 ton ballast aangebracht ter compensatie van de opwaartse druk van het grondwater. De moot is teruggezakt in zijn oude positie. De tunnel is reparabel, maar we weten nog niet op welke manier en hoe snel", aldus Hage. Hij spreekt van een calamiteit. De toerit kwam zo'n 10 tot 15 centimeter omhoog. Voorzover Hage bekend staat over het risico van opdrijven niets in het advies over de Vlaketunnel van de Commissie Tunnelveiligheid van mei jongstleden. Dat rapport is nog niet openbaar.

Tunnelwet

De Vlaketunnel heeft een renovatie ondergaan om te voldoen aan de nieuwe Tunnelwet. "Het heeft met het opdrijven van de U-vormige bak niets te maken. De tunneltechnische installatie is in orde en de pompen werken gewoon", meent Hage. De Vlaketunnel is in de eerste helft van de jaren '70 gebouwd door de Combinatie Vlake (Ballast Nedam en Hollandse Beton Maatschappij). De toeritten zijn in den droge uitgevoerd. In die tijd werden nog geen kunstmatige polders met folie in de bodem aangelegd. De tunnel heeft in 1992 een grondige opknapbeurt gehad en wordt jaarlijks geïnspecteerd.

 

'Nieuwe tunnels niet brandveilig'

Nieuwe tunnels die nu worden gebouwd zijn niet brandveilig genoeg. Dat zeggen burgemeesters, brandweercommandanten en de voorzitter van de Commissie voor Tunnelveiligheid.

Ze luiden de noodklok. Alle tunnels zouden een sprinklerinstallatie moeten krijgen maar Rijkswaterstaat, dat de tunnels laat aanleggen, vindt die sprinklerinstallaties onnodig.

Blokkeren

Steeds meer burgemeesters dreigen het in gebruik nemen van de tunnels te blokkeren. De burgemeesters pleiten voor strengere wettelijke eisen voor de tunnels: "We gaan voor de meest veilige optie en vragen een bijstelling van de veiligheidsnormen die Rijkswaterstaat nu hanteert", zegt de burgemeester van Schiedam, Wilma Verver-Aartsen. In haar gemeente wordt een tunnel gepland door de verlenging van de A4.

Zonder sprinkler

De komende jaren worden verschillende tunnels gebouwd of gerenoveerd. Vooralsnog zonder zo'n sprinklersysteem. Steeds meer burgemeesters dreigen daarom gebruiksvergunningen niet te verstrekken met als gevolg: ook al is zo'n tunnel dan af, er mag dan niemand doorheen rijden. De voorzitter van de Commissie voor Tunnelveiligheid, Jan van Belzen vindt dat de burgemeesters in hun recht staan: "We verlangen van Rijkswaterstaat om te voldoen aan de veiligheidseisen. Pas dan verstrekken we een vergunnning".

Conferentie

Aanstaande donderdag vindt een burgemeestersconferentie plaats om het probleem van tunnelveiligheid te bespreken en hopen de burgemeesters een vuist te maken tegen Rijkswaterstaat.

Botlektunnel

Een brand in een tunnel is levensgevaarlijk. Bij een oefening, onlangs in de Botlektunnel, bleven de brandweermannen buiten de tunnel staan wachten. De temperatuur bij een tunnelbrand loopt namelijk zo hoog op dat de brandweer simpelweg niet bij de brand kan komen. Een sprinklerinstallatie verspreidt een soort mist in de tunnel en houdt de temperatuur van een tunnelbrand lager waardoor de brandweer wel kan blussen. Dat kan mensenlevens redden en schade aan de tunnel beperken.

Kanaaltunnel

Volgens Rijkswaterstaat is nog niet bewezen dat de sprinklers ook echt nodig zijn. Toch worden in steeds meer Europese landen tunnels uitgerust met een blussysteem. De Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittanie bijvoorbeeld, waar al twee keer brand uitbrak, krijgt binnenkort ook sprinklers. Maar Rijkswaterstaat vindt het dus onnodig voor de Nederlandse tunnels.