2010    2011    2012    2013   2014   2015

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2015 bekijken, klik op het jaartal.

 

                                         

 

 

122 dagen open .. 30 december

113 dagen open .. 21 december

104 dagen open .. 12 december

101 dagen open .. 9 december

100 dagen open .. 8 december

WIERDEN - Het college van burgemeester en wethouders van Wierden stelt de noordvariant vast als voorkeurstracé van de fietssnelweg F35 tussen Wierden en Nijverdal. Wethouder Schasfoort: 'De gemeenteraad had ons verzocht de zuidvariant uit te voeren. Als wij hier aan zouden vasthouden, kan dit deel van de F35 niet worden uitgevoerd."

 

Schasfoort: "Wij hebben ons met het vaststellen van het Masterplan F35 in 2010 al gecommitteerd aan het realiseren van de fietssnelweg. Afstel was dan ook voor ons niet aan de orde. We zijn er van overtuigd dat dit ook nooit de bedoeling is geweest van de indieners van de motie. Daarom kiezen wij als voorkeurstracé voor de noordvariant van de F35 Wierden-Nijverdal.'

Tijdens de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad van Wierden gereageerd op het collegestandpunt over het voorkeurstracé van de F35 tussen Wierden en Nijverdal. De raad heeft in die vergadering met 10 stemmen voor en 9 tegen een motie aangenomen om de zuidvariant uit te voeren: in tegenstelling tot het collegestandpunt.

Het college heeft vervolgens met de provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn en Rijkswaterstaat overleg over deze motie gehad. Als het college mee zou gaan met de motie van de gemeenteraad zou het fietspad niet kunnen worden gerealiseerd. Verder zou uitstel van besluitvorming over het tracé van de F35 de start van de N35 in gevaar brengen.

Het college heeft stilgestaan bij alle feiten en omstandigheden uit dit dossier. De conclusie was uiteindelijk vast te houden aan de noordvariant als voorkeurstracé voor de F35 Wierden - Nijverdal.

Wethouder Schasfoort: 'Het is ongebruikelijk om een motie van de raad niet uit te voeren. We betreuren dit. Maar, we komen de gemeenteraad wel tegemoet door bijvoorbeeld naar de veiligheid van de Stegeboerstunnel te kijken en om aanwonenden te betrekken bij de verdere uitvoering.'

De verwachting is dat de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2016 over het standpunt van het college zal spreken. Aanleg van de F35 is gepland voor 2021: na realisatie van de autoweg N35 tussen Wierden en Nijverdal.

De noordvariant van de Fietssnelweg F35 tussen Wierden en Nijverdal loopt vanaf Wierden over de Esrand, door de Stegeboerstunnel en langs de bestaande N35 richting Ten Cateweg. Vervolgens gaat het fietspad verder over de bestaande N35. Bij de Westerveenweg gaat de F35 door een tunnel onder de (nieuwe) N35 en het spoor door. Tot Nijverdal wordt het bestaande fietspad (Bolderpad) langs onder andere het Wierdense Veld vervolgd.

96 dagen open .. 4 december

95 dagen open .. 3 december

93 dagen open .. 1 december

92 dagen open .. 30 november

88 dagen open .. 26 november

86 dagen open .. 24 november

78 dagen open .. 16 november

48 dagen open .. 16 oktober

Alternatief voor kruising N35 met Boersingel (en F35 aan zuidzijde)

Nijverdal 12 maart 2015 

Geachte mevrouw Raven en wethouders, 

Als betrokken burger wil ik gebruik maken van de wet openbaarheid van bestuur. Gaarne wil ik inzicht en informatie krijgen over het volgende: 

1. De correspondentie tussen B&W Hellendoorn en Rijkswaterstaat van 1 oktober 2014 tot 12 maart 2015 over de geplande openstelling/technische informatie/vergunningen/calimiteiten oefeningen van de Salland Twente tunnel. 

2. De notulen van de vergaderingen tussen B&W Hellendoorn en Rijkswaterstaat van 1 oktober tot 12 maart 2015 over de Salland Twente tunnel. 

3. De planningen van de werkzaamheden/oefeningen/testen van 1 oktober 2014 tot 12 maart 2015 van de Salland Twente tunnel. 

4. Een inzicht van de gemaakte kosten (direct en indirect) door de gemeente Hellendoorn na 10 december 2014 m.b.t. de Salland Twente tunnel. 

Mochten er onduidelijkheden in mijn vraagstelling zijn, dan wil ik dat wel mondeling toelichten. 

 

Met vriendelijke groet, Harry Olthof

 

Op 12 maart heb ik een verzoek om informatie (Wet Openbaar Bestuur) ingediend bij de Gemeente Hellendoorn, over de openstelling van de Salland Twente Tunnel.

Met het antwoord van de Gemeente Hellendoorn heb ik  geen duidelijkheid gekregen op mijn vragen.

 

13 oktober De commissie voor bezwaarschriften heeft op 13 oktober 2015 mijn bezwaarschrift6 ongegrond verklaard.

45 dagen open .. 13 oktober

44 dagen open .. 12 oktober

41 dagen open .. 9 oktober

34 dagen open .. 2 oktober

33 dagen open .. 1 oktober

 

32 dagen open .. 30 september

Het Leo ten Brinkepark.

Kijk vanaf agenda punt 12

31 dagen open .. 29 september

 

30 dagen open .. 28 september

24 dagen open .. 22 september

17 dagen open .. 15 september

16 dagen open .. 14 september

Kijk hier naar de opname van de feestavond.

11 dagen open .. 09 september

9 dagen open .. 07 september

6 dagen open .. 04 september

5 dagen open .. 03 september

Tentoonstelling wegens succes verlengd

Geplaatst op  door Frank

Vanwege grote belangstelling wordt de tentoonstelling “Van bierviltje tot tunnel” verlengd tot en met eind oktober 2015. De expositie bevat meer dan 300 meter aan beeldmateriaal en geeft een beeld van de totstandkoming en bouw van de tunnel, inclusief de lange geschiedenis die eraan vooraf ging. 

 

4 dagen open .. 02 september

RTV-Oost

3 dagen open .. 01 september

2 dagen open .. 31 augustus

 

1 dag open .. 30 augustus

Opening tunnel: speech burgemeester Raven

Geplaatst op  door Frank

Zaterdag is de Salland-Twentetunnel geopend! Onderstaand vindt u de speech zoals burgemeester Anneke Raven die uitsprak tijdens een feestelijke bijeenkomst daaraan voorafgaand, in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Dames en heren,
Heel hartelijk welkom hier in het Huis voor Cultuur en Bestuur.
Een bijzonder woord van welkom aan Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland mw. Joke Cuperus de gedeputeerde van de Provincie Overijssel Bert Boerman, wethouder Bron van Hengelo, namens regio Twente.

De Commissaris van de Koning, mw. Ank Bijleveld, zal zich zometeen ook bij ons voegen.
Verder heet ik hartelijk welkom alle bestuurders en oud bestuurders, raadsleden en alle medewerkers en oud-medewerkers van Rijkswaterstaat, ProRail, Leo ten Brinke combinatie, Provincie Overijssel, Regio Twente, gemeente Hellendoorn en onze buurgemeenten.

Vandaag gaat onze tunnel open. Eindelijk! Vandaag wordt een belangrijk knelpunt tussen Zwolle en Almelo opgeheven. Vandaag betekent ook in volle vaart vooruit om de hele N35 te verbreden en veiliger te maken.

Het is bijna ongelooflijk, maar het gaat nu echt gebeuren. Het is waar, het heeft lang geduurd; eerst bijna 35 jaar van discussies, plannen maken, lobbyen en voorbereiden. En vervolgens zes jaar bouwen.

Maar het is niet alleen dáárom ongelooflijk dat het nu dan toch werkelijk gaat gebeuren. Dat is ook omdat ik me realiseer wat een ongelooflijke kansen dit biedt voor de kwaliteit van het wonen, werken en recreëren in Nijverdal.

Want nu nog rijden er dagelijks hordes auto’s en vrachtwagens dwars door het centrum van Nijverdal. Vergeet niet wat dit betekent voor de luchtkwaliteit, voor de mensen die in deze straat wonen, voor de winkels die er langs liggen, voor de fietsers en voetgangers die deze straat moeten oversteken.

Na vandaag, of beter gezegd, na vanmiddag, kunnen we weer vrij adem halen in het centrum van Nijverdal. En dat betekent ook dat we vorm kunnen gaan geven aan een centrum dat nog meer leeft, dat nog meer bruist, dat ruimte biedt voor flaneren, ontspannen, elkaar ontmoeten – - in alle rust en veiligheid.

Ondernemers en inwoners zijn al een poos bezig om samen met de gemeente na te denken over wat voor centrum we willen en wat er allemaal mogelijk is. Uit de sessies die we daarvoor tot nu toe hebben gehad, blijkt dat iedereen staat te popelen. Er leven zo veel ideeën, zo veel ambities, wensen en plannen. Iedereen voelt zich enorm betrokken.

En dat is nooit anders geweest. De inwoners van onze gemeentel zijn altijd enorm betrokken geweest bij hun directe leefomgeving. En dat uitte en uit zich nog steeds in allerlei initiatieven om die leefomgeving te verbeteren. Tot aan een tunnelplan aan toe.

Velen van u weten inmiddels dat de gemeente Hellendoorn al vele jaren overheidsparticipatie als werkwijze hanteert. Overheidsparticipatie betekent dat je je als overheid bereid betoont om mee te denken met plannen van je inwoners en bereid bent ze daarbij te helpen waar nodig en mogelijk. Wat ik me onlangs realiseerde, is dat de tunnel, die wij straks gaan openen, eigenlijk het allereerste voorbeeld van overheidsparticipatie is geweest.

Veertig jaar geleden al!
Want de allereerste schets, zo wil het verhaal, werd gemaakt op een bierviltje in het café. In 1975. Door Leo ten Brinke, de eigenaar van café Studio Pub. In de tentoonstelling, die u hier in de hal ziet staan, komt dit ook terug. Later heeft hij daar uitgewerkte tekeningen van gemaakt en gepubliceerd in het blaadje de Opregte Nijverdaller. Het krantje is voor de gelegenheid gekopieerd –toen waren het nog stencils- en zijn hier vandaag te vinden.
De huidige tunnel is wel wat ingewikkelder dan de buis die Ten Brinke destijds voor ogen had. Maar niettemin. De basis voor het plan is wel terug te vinden in die schets op dat bierviltje.

Ten Brinke verzamelde medestanders om zich heen en kreeg steun. Er kwam een actiegroep; er waren voor-en tegenstanders; er kwam een ander plan; het moest een rondweg worden; protesten: Rondweg – Rampweg toen weer een tunnel; en zo gingen er nog vele jaren voorbij, voordat er eindelijk werd besloten dat het moest worden wat het nu geworden is: een gecombineerde tunnel voor spoor en weg, deels onder de grond, deels in een open tunnelbak. Met op het dak een park en ernaast een nieuw station, pal bij het centrum. Zelfs de tekeningen voor een ontspannen ogende, verkeersvrije Grotestraat waren er toen al, veertig jaar geleden.

Voor velen van u lijkt veertig jaar misschien nog niet zo heel lang geleden. 1975 Het kabinet Den Uijl regeerde, de Vietnamoorlog werd beeindigd. Het was het jaar dat Teach-in het Songfestival won met Ding-a-dong. Bill Gates richtte Microsoft op en in Nederland werd het verplicht een autogordel te dragen. Dat herinnert u zich vast nog wel.

Maar in sommige opzichten was het toch wel heel anders dan nu. De allergrootste verandering is natuurlijk de gigantische ontwikkeling in de digitale technologie. Maar daarnaast zijn er ook andere zaken, zoals de grote bevolkingsgroei, de toename van onze welvaart, de toename van het autoverkeer en veranderende inzichten in de ruimtelijke ordening, om er maar wat te noemen. Al deze zaken hebben de afgelopen veertig jaar in meerdere of mindere mate invloed gehad op de totstandkoming van onze tunnel.

Alsof dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg was, had een groot aantal bestuurlijke lagen en overheidsinstanties een rol in het Combiplan. Het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, tegenwoordig infrastructuur en milieu. Rijkswaterstaat, de NS, ProRail, de provincie Overijssel, de Regio Twente, de gemeente Wierden, de gemeente Hellendoorn. Later natuurlijk nog aangevuld met een andere belangrijke partner, de Aannemerscombinatie met de toepasselijke naam Leo ten Brinke. Met gelukkig een partner in de aannemerscombinatie uit onze eigen gemeente, de blauwe Hegeman.

Wat het nog eens extra complex maakte, is dat onze tunnel de eerste is in Nederland waar niet alleen auto’s, maar ook treinen doorheen gaan. Een combitunnel dus. Én dat het de eerste tunnel is die werd gebouwd onder de nieuwe Tunnelwet, en dus aan extra strenge veiligheidseisen moest voldoen.

Met andere woorden: Het Combiplan was een lang traject, met veel partijen, veel belangen, hoge kosten, ingewikkelde techniek en dat alles midden in een bebouwd gebied en onder het kritisch toeziend oog van inwoners en media.

En toch is het gelukt. Het is zelfs heel goed gelukt.
En dat maakt me trots en blij. Het is zoals met een bevalling: als het kind er is, ben je alle ellende ook weer snel vergeten.
Want wat nu bij mij overheerst, is het besef dat we dit samen tot een goed einde hebben weten te brengen. En daar ben ik onze partners heel dankbaar voor.

Ik hoop van harte dat onze inwoners er ook zo op terug kunnen kijken. Want zij hebben heel wat voor de kiezen gehad. En dan heb ik het met name over de mensen die direct aan het tracé wonen. Tijdens de bouw was er geluidsoverlast en jaren achter elkaar zand voor de deur en stof in huis. Van sommige straten zijn de bewoners uitgekocht en naar elders vertrokken, al dan niet tijdelijk. En desondanks hebben ze zich constructief opgesteld. Er waren talloze informatieavonden, inspraakavonden en andere bijeenkomsten. Onze inwoners kwamen, gaven hun mening, dachten mee, kwamen voor hun recht op. En dat jarenlang. Ik vind dat bewonderenswaardig.

Voor sommigen van hen is de situatie er helaas nog niet beter op geworden. Ze hebben last van trillingen, veroorzaakt door het treinverkeer. Dat steekt. Dit hebben deze mensen niet verdiend, na al die jaren van overlast.

Ik weet dat Rijkswaterstaat en ProRail aan een oplossing werken. Maar ik weet ook dat zoiets nooit snel genoeg kan gaan voor degenen die het treft. Ik hoop dan ook van harte dat hier snel een goede oplossing voor gevonden wordt.

Waar het het Combiplan betreft, kwam ik als het ware in een gespreid bedje terecht. Toen ik hier burgemeester werd, in 2011, werd er al druk gebouwd aan de Salland-Twentetunnel – Die er overigens toen vooral uitzag als een SallandTwentekanaal, maar dat terzijde -. De colleges en de gemeenteraden in de jaren daarvóór hadden de meeste cruciale beslissingen al genomen. Ik heb nu het geluk dat ik hier mag staan en vooral het leuke deel heb mogen doen, maar de echte verdiensten liggen natuurlijk bij mijn voorgangers. Ook tegen u wil ik zeggen: heel hartelijk dank voor uw inzet, maar ook voor uw visie en daadkracht.

Daar kunnen wij mee vooruit. Want ook na de opening van de tunnel zijn we nog niet klaar. De verbetering en verbreding van de N35 zowel naar het oosten als naar het westen en de elektrificatie van het spoor zijn de volgende stappen die gezet gaan worden. Daar mogen dit college en de huidige gemeenteraad mee aan de slag.

Tot slot- ik zei het al: onze inwoners hebben al die jaren hun betrokkenheid getoond, in allerlei opzichten en op allerlei manieren. Zo is er een inwoner, Harry Olthof, die een speciale website heeft gemaakt over de tunnel, tunnelplan.nl. Samen met fotograaf Emile Willems is hij ook de maker van de tentoonstelling hier in de hal. Oud-wethouder Peter de Noord schreef een boek over de totstandkoming van de tunnel, onder de titel Erom of Eronder.

Op de Facebookpagina Leven in Nijverdal was de tunnel de afgelopen tijd een van de meest besproken onderwerpen. En in dat rijtje past ook de multimediale voorstelling Nijverdal is Löss, een voorstelling voor en door onze inwoners, die ook gaat over de geschiedenis van de tunnel. Als gemeente bieden we die voorstelling aan op 11 september, tijdens Bruisend Nijverdal. U bent van harte welkom

 

260 dagen uitstel .. 29 augustus

Item TV-Oost  A B C en op de HOI

NIJVERDAL – In Nijverdal is zaterdag de nieuw combitunnel officieel geopend. Vanaf nu wordt het autoverkeer op de N35 in een verdiepte weg door de kern van Nijverdal geleid. De parallel lopende spoorlijn, werd eerder al geopend. Nijverdal heeft daarmee de eerste tunnel in Nederland waar zowel trein- als autoverkeer doorheen loopt. De aanleg van de 200-miljoen kostende tunnel had veel voeten in de aarde. Al in 1975 maakte kroegbaas Leo ten Brinke een schets voor de tunnel, naar verluidt op de achterkant van een bierviltje. Na veel strubbelingen rond alternatieve routes, hakte de minister in 1995 de knoop door en besloot tot de aanleg van een combitunnel. Toch zou het nog tot eind 2009 duren, voor de eerste schop de grond in ging. Na zes jaar bouwen is de nieuwe weg nu eindelijk klaar.

Opening De opening werd gezamenlijk gedaan door burgemeester Anneke Raven, Commissaris van de Koning Ank Bijleveld en Joke Cuperus van Rijkswaterstaat. Vele honderden inwoners van Nijverdal keken vanaf het maaiveld toe hoe het drietal gezamenlijk in de tunnelbak gekleurde linten doorknipte. Uiterlijk rond 16.00 uur, kan het doorgaande verkeer van de tunnel gebruik maken.

Zwolle Raven zei, verwijzend naar alle strubbelingen door de jaren: ‘Het is net als met een bevalling: Als het kindje er eenmaal is, dan vergeet je snel weer de ellende’. Met de tunnel is een belangrijke flessenhals in het tracé naar Zwolle opgelost. Tientallen jaren steunde en zuchtte de Nijverdalse bevolking onder de toenemende stroom vrachtwagens, en aanhoudend lange files. Bedrijven klaagden steen en been over de gebrekkige infrastructuur naar het noorden. Met de combitunnel wordt zowel aan de noden van de vervoerders, als die van de inwoners tegemoet gekomen. Raven legde in haar toespraak een zwaar accent op de lokale situatie. Door de nieuwe tunnel wordt het weer rustig in het dorp en komt er ruimte voor nieuwe initiatieven en stimulering van de lokale middenstand.

Door meerdere sprekers, werd Leo ten Brinke genoemd, als oorspronkelijke bedenker van de tunnel. Vlak na de opening vloog over Nijverdal een klein vliegtuigje met op de sleep de tekst: ‘Leo ten Brinke bedankt.’

Vertraging De opening van de tunnel liep vertraging op doordat eind 2014 bleek dat de ICT-systemen van de Salland-Twentetunnel nog niet goed communiceerden met de ICT-systemen van de verkeerscentrale in Wolfheze. Dit is inmiddels verholpen. De verkeerscentrale bedient alle matrixborden en camera's op de rijkswegen en straks ook alle systemen van de tunnel.

 

en dit

259 dagen uitstel .. 28 augustus

 

Item van TV-Oost   aaaa

 

 

Vrijdag 11 september op de markt in Nijverdal

 

Nijverdal is Löss – 20.00 uur

 

De gemeente Hellendoorn organiseert in samenwerking met de Stichting Evenementen Nijverdal om 20.00 uur ‘Nijverdal is Löss’, ter ere van de opening van de Salland-Twente tunnel. Jong en oud wordt meegenomen in muziek, beeld en geluid en beleeft het verhaal op een ludieke manier over de totstandkoming van de Salland Twentetunnel waarin plaatselijke bands uit de gemeente met een Nijverdalse verteller betrokken zijn. Er werken veel vrijwilligers mee aan de voorstelling.

 

Een muzikale reis met filmbeelden door Nijverdal. De film beschrijft Nijverdal van de laatste 100 jaar tot aan nu en de rol van het doorgaande verkeer over de Grotestraat, de perikelen over een mogelijke tunnelbouw en de realisatie hiervan. De mogelijke toekomstige invulling van Nijverdal wordt ook in beeld gebracht.

 

Het historische-, heden- en toekomstverhaal van Nijverdal wordt op basis van bestaande bekende muzieknummers vertolkt door de muzikanten. De show wordt door middel van de laser/film projectie in fases spectaculair onderbouwd. Een groot podium en drie grote video schermen zorgen voor de film- en muziekondersteuning.

 

Aanvang is 20.00 uur. Iedereen wordt verzocht ruim vòòr 20.00 uur binnen te zijn. Entree is gratis.

 

Afterparty met BEAT-IT

 

Na afloop van de Nijverdal is Löss show, zorgt de bekende band BEAT-IT voor een  geweldige afterparty. Energiek, aantrekkelijk, high-performance met daarbij een niet te evenaren visuele show van internationale allure.  BEAT IT belooft entertainment op topniveau.

 

De tent is nog geopend tot 01.00 uur.  Entree is gratis. 

 

257 dagen uitstel .. 26 augustus

253 dagen uitstel .. 22 augustus

Versier je fiets bij Kinderopvang West-Twente voor de opening van de tunnel

Datum: 22-08-2015

 

9.20 uur - Stichting Kinderopvang West-Twente nodigt alle kinderen van de gemeente Hellendoorn volgende week uit (maandag 24 t/m vrijdag 28 augustus) om hun fiets te komen versieren. Op zaterdag 29 augustus wordt de tunnel namelijk geopend en we zoeken zoveel mogelijk kinderen die met ons mee willen fietsen.

 

 

 
De materialen zijn op de vestigingen aanwezig, dus je hoeft zelf helemaal niks mee te nemen, behalve jouw fiets. Wil jij graag met jouw versierde fiets meedoen aan dit evenement en ben jij tussen de 6 en 10 jaar oud? Kom dan naar één van onderstaande locaties en geef je daar op om mee te fietsen volgende week zaterdag.
 
Locaties:
- Kinderdagverblijf KrisKras              : Meester Kwantenstraat 2a, Haarle
- Kinderdagverblijf De Knuist            : Schuilenburgerweg 4, Hellendoorn
- Kinderdagverblijf Krummel             : Boomcateweg 12a, Nijverdal
- Kinderdagverblijf Kiekadoe            : Mensinkweg 6a, Nijverdal
- Kinderdagverblijf De Kanjer           : Kruidenlaan 284, Nijverdal
 
Er worden prijzen uitgereikt aan de drie kinderen die hun fiets het mooist, origineelst of gekst hebben versierd!
 

 

252 dagen uitstel .. 21 augustus

Opening expo ‘van bierviltje tot tunnel’

Geplaatst op  door Frank

Vrijdagmorgen heeft burgemeester Anneke Raven de expositie ‘Van bierviltje tot tunnel’ geopend. Na een korte toespraak en een klap op de gong kon men genieten van een flinke serie foto`s uit het archief van Emile Willems en Harry Olthof, bijgestaan door Leo Steur en Johan Huis in ’t Veld…

NijverdalCentraal nam een kijkje en maakte wat kiekjes. Kijk hier.

U kunt nog tot en met 5 september (GRATIS) de tentoonstelling in het Huis voor Cultuur en Bestuur bekijken.

Impressie TV-Oost

Foto's a

 

Optocht Tunnel opening 29 augustus

Geplaatst op  door Frank

De Combitunnel wordt op zaterdag 29 augustus opgesteld voor verkeer. Vlak voor het officiële gedeelte zal om 11.00 uur een ludieke parade uit de tunnel komen rijden in de open tunnelbak bij het station.

De optocht start om 11.00 uur en bestaat uit:
• 6 Oldtimer motoren voorop.
• 1 oldtimer brandweerauto met dixieland band.
• 10 Harley Davidson motoren als begeleiding van de kinderen
• 100 Kinderen op versierde fietsen van verschillende basisscholen uit Nijverdal, uit de groepen 3 tot 8. Er zijn prijzen te winnen voor de mooiste fiets. De dames van ons comité zitten in de jury en kiezen de mooiste drie fietsen uit. Hieraan zijn een aantal leuke prijzen verbonden.
• Enkele oldtimer fietsen.
• 24 oldtimers automobielen.
• 15 oldtimer tractoren.
• 4 oldtimer vrachtauto’s
• Twente Solar Team, deelnemer aan World Solar Challange (onder voorbehoud!)
• Bezemwagen met een busje van Hegeman + met bezems en Kareltje de Kok

De optocht gaat via de calamiteiten uitgang bij het oude stationsplein aan de Grotestraat door tot de Meiboomstraat, waar de parade bij het “Park op Nijverdal” zal eindigen. Na de parade vindt de officiële opening plaats in de open tunnelbak in oostelijke richting. Dit is om exact 11.45 uur.

Publiek kan dit alles aanschouwen vanaf bovenzijden van de open tunnelbak tussen station en de Van der Muelenweg brug.

Ceremonie

Na de opening is er een kleine ceremonie in het kleine parkje voor het station. Om 12.15 uur wordt hier een plaquette onthuld ter ere aan de bedenker van dit tunnelplan uit 1978, Leo ten Brinke. In de muziektent van de Stichting Evenementen Nijverdal (SEN) speelt de Dixielandband. Tevens worden de winnaars van de mooiste versierde fietsen bekend gemaakt door Kareltje de Kok.

Wij verwachten dat uiterlijk om 13.00 uur de ceremonies zijn beëindigd.

 

251 dagen uitstel .. 20 augustus

250 dagen uitstel .. 19 augustus

249 dagen uitstel .. 18 augustus

Tentoonstelling ‘Van bierviltje tot tunnel’

Vanaf vrijdag 21 augustus tot en met 5 september is in het Huis voor Cultuur en Bestuur de tentoonstelling “Van bierviltje tot tunnel” te zien. De expositie bevat meer dan 300 meter aan beeldmateriaal en geeft een beeld van de totstandkoming en bouw van de tunnel, inclusief de lange geschiedenis die eraan vooraf ging.

Burgemeester Anneke Raven opent de tentoonstelling op vrijdag 21 augustus om 10.15 uur. De makers van deze tentoonstelling zijn Emile Willems en Harry Olthof, bijgestaan door Leo Steur en Johan Huis in ’t Veld.

De eerste schetsen voor een tunnel onder Nijverdal werden naar verluidt getekend op een bierviltje, in het café van Ten Brinke. Veertig jaar later wordt de tunnel Combiplan N35 officieel geopend. Op de tentoonstelling kunt u zien wat er vóór en in die periode allemaal is gebeurd.

Schat aan beeldmateriaal

Het beeldmateriaal voor deze tentoonstelling komt uit verschillende bronnen.De historische beelden komen uit de archieven van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal en uit de films van Leo Steur en Johan Huis in ’t Veld, ‘Nijverdal zoals het was’.

Daarnaast is bij de tentoonstelling ook gebruik gemaakt van recentere belden uit de uitgebreide collectie van fotograaf Emile Willems en van de tunnelwebsite tunnelplan.nl van Harry Olthof, die een ware schat aan materiaal herbergt. De gemeente Hellendoorn heeft de panelen en ander benodigd materiaal geleverd en de ruimte ter beschikking gesteld.

 

Nijverdal is löss! (video)

Datum: 18-08-2015

4.48 uur - De gemeente Hellendoorn organiseert in samenwerking met de Stichting Evenementen Nijverdal op vrijdag 11 september om 20.00 uur ‘Nijverdal is löss’, ter ere van de opening van de Salland-Twente tunnel. Een avond die wordt gehouden in de feesttent van Bruisend Nijverdal, op het marktplein, die voor een ieder gratis toegankelijk is.

U wordt meegenomen in muziek, beeld en geluid en beleeft het verhaal op een ludieke manier over de totstandkoming van de Salland Twentetunnel waarin plaatselijke bands uit de gemeente met een Nijverdalse verteller betrokken zijn. Er werken veel vrijwilligers mee aan de voorstelling. 
Een groot podium en 3 grote videoschermen zorgen voor de film en muziekondersteuning. 
 
Klik HIER voor de trailer!

 

Gemeente verleent openstellingsvergunning Salland-Twentetunnel

Datum: 18-08-2015

 

14.45 uur - Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn heeft vandaag, 18 augustus 2015,  besloten de openstellings vergunning te verlenen voor de wegtunnel van de Salland-Twentetunnel (N35 Combiplan Nijverdal). De officiële opening én de openstelling van de wegtunnel van de Salland-Twentetunnel zijn gepland op 29 augustus 2015.

 

 
 
 
 
De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) vereist dat een gemeente een openstellingsvergunning afgeeft. De Veiligheidsregio Twente heeft de gemeente hierin bijgestaan en geadviseerd. Op grond van alle feiten, documenten en adviezen van betrokken deskundigen, is de conclusie dat de tunnel veilig gebruikt kan worden. 
 
Geen zienswijzen
Op 18 maart 2014 hebben burgemeester en wethouders van Hellendoorn een ontwerpbesluit genomen over de openstelling. Dit ontwerpbesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen om belanghebbenden de gelegenheid te geven hun zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Van deze geboden mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. 
 
In de afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat onder andere gewerkt aan de organisatie van het tunnelbeheer en aan het afbouwen en testen van de benodigde installaties. Ook hierbij zijn de gemeente Hellendoorn en haar adviseurs nauw betrokken geweest.
 
Op basis van de openstellingsaanvraag en de daarbij ingediende bijbehorende gegevens en documenten, heeft de Veiligheidsregio Twente een positief advies uitgebracht. Hieraan voorafgaand had ook de onafhankelijke veiligheidsbeambte die Rijkswaterstaat adviseert, een positief advies gegeven. 

 

247 dagen uitstel .. 16 augustus

Eerste idee van het Tunnelplan (station staat al op de huidige plek aangegeven !)

Het plan van drs. G.J.Schutten uit Amstelveen geent op het Tunnelplan van Leo ten Brinke.

246 dagen uitstel .. 15 augustus

Plan van de PPR in maart 1975 (Ad Vonk)

Na de publicatie van het Gemeentelijk Structuurplan en het Tunnelplan van Leo ten Brinke kwam de PPR met het bovenstaande plan.

Men schreef,

Het tunnelplan moet doorgaan. Het geld mag geen rol spelen. Het is een zeer zinvol project dat zeker voor DACW steun in aanmerking komt. Als de Ned. Spoorwegen dwars gaan liggen moet de minister van Verkeer en Waterstaat persoonlijk met de Ned. Spoorwegen, Rijkswaterstaat en ons om tafel gaan zitten.

 

De voordelen van dit plan t.o.v het Gemeentelijk Structuurplan.

-Geen landschap- en natuurverslindende rondweg.

-Hellendoorn en Nijverdal blijven een.

-Er gaat een minimaal aantal huizen tegen de vlakte (alleen aan de Veenweg en bij kruising Koersendijk/S17 ligt het moeilijker dan in het gemeenteplan).

-Vlotte kans dat het verkeer Zwolle-Rijssen v.v. nu op de grote weg blijft (minder omweg) zodat Smidsweg en Rijssensestraat minder druk zijn.

-Het Gemeentelijk Structuurplan is zoveel mogelijk gehandhaafd.

Nadeel, Nieuw Hulsen komt minder vlot op de grote weg, maar daar is t.z.t. nog wel iets aan te doen.

De voordelen van dit plan t.o.v. het Tunnelplan van Leo ten Brinke.

-Goedkoper, het station blijft staan waar het staat. Het spoorlijn trace is ongewijzigd. De tunnel is maximaal 1200 meter lang. De aansluiting S17 op RW 335 is veel eenvoudiger. De hoogspanningsleiding blijft bovengronds.

-Minder geluidshinder.(weg ligt verder van de Grotestraat).

-Bewoners van de Grotestraat hoeven geen stuk van hun tuin missen  

 

244 dagen uitstel .. 13 augustus

237 dagen uitstel .. 06 augustus

236 dagen uitstel .. 05 augustus

229 dagen uitstel .. 29 juli

(alweer 7 jaar geleden)

 N35: Combi-tunnel Nijverdal
 Za 05 Apr 2008, 18:01
Leo ten Brinkesingel wordt A35.
Over een paar jaar lezen we misschien dat de 6 km lange Leo ten Brinkesingel door Nijverdal een andere naam krijgt, namelijk de A35.
Maar zover is het nog lang niet.
Al jarenlang wordt er gesproken (b.v. door oud-wethouder Peter de Noord en oud-raadslid Henk Koster – TunnelHenkie) om de tunnel te vernoemen naar de initiator achter het idee van het combiplan, Leo ten Brinke.
Nog mooier zou zijn om zowel de tunnel als ook de 6 km lange weg van Mc Donalds tot Dalzicht de naam van de uitbater van Studio Pub te geven.
In de kroeg van Leo ten Brinke waren in de jaren 70 onder de verbijsterende goede muziek van Jefferson Airplane, zogenaamde gekleurde vloeistofprojecties op de muren te zien.
De voorloper van de huidige videowall en de grote verkeer en matrixborden.
Een idee misschien voor de nieuwe in het leven geroepen vormgevingscommissie om via een ingepaste videowall bij het nieuwe station, zowel informatie over Nijverdal als over het treinverkeer te geven.
www.tunnelplan.nl

 

Duidelijk, de N35 in Nijverdal.

 

 

226 dagen uitstel .. 26 juli

Terug van vakantie en dan.....

221 dagen uitstel .. 21 juli

216 dagen uitstel .. 16 juli

 

In samenwerking met de Gemeente Hellendoorn organiseert de Stichting Evenementen Nijverdal een spectaculaire show ter ere van de opening van de Salland-Twente tunnel die op 29 augustus officieel wordt geopend.

210 dagen uitstel .. 10 juli

 

Meer dan 40 jaar geleden !!

206 dagen uitstel .. 06 juli

204 dagen uitstel .. 01 juli

200 dagen uitstel .. 27 juni

Een kijkje in het dienstgebouw van de tunnel.

198 dagen uitstel .. 25 juni

196 dagen uitstel .. 23 juni

190 dagen uitstel .. 17 juni

Impressie

183 dagen uitstel .. 10 juni

178 dagen uitstel .. 05 juni

Rookproeven in de Combitunnel Geplaatst op 5 juni 2015 door Frank 

Het testen in de Combitunnel is nog steeds in volle gang. Ook in juni zijn weer een aantal testen gepland. De test waarvan de omgeving het meest kan merken, is die met witte (koude) rook op 11 en evt. 12 juni.In de eerste twee weken van juni komt TNO testen. In de eerste week doen ze metingen van luchtstromen. Ze meten luchtsnelheid en luchtdruk.

De week erna komen ze terug voor een aantal rookproeven. Op 11 juni wordt in de noordelijke tunnelbuis paraffi ne verbrand, wat voor witte (koude) rook zorgt die ongevaarlijk is. De rook kan meerdere keren op die dag zichtbaar zijn. De ventilatoren in de tunnel draaien dan op volle sterkte. Het kan zijn dat de rookproeven uitlopen naar vrijdag 12 juni. In de loop van de maand vinden nog meer testen plaats, maar daarvan zal het publiek niet veel meer merken dan nu en dan een bericht van de omroep-installatie .

 

175 dagen uitstel .. 02 juni

171 dagen uitstel .. 30 mei

170 dagen uitstel .. 29 mei

Uniek loopevenement gaat op herhaling: de Salland-Twente Tunnelloop

Datum: 29-05-2015

 

11.30 uur - Het feit dat de Salland-Twentetunnel nog steeds niet is geopend voor het verkeer, wordt door ASV Atletics Nijverdal aangegrepen om voor de tweede een Tunnelloop te organiseren. Deze bijzondere en unieke wedstrijd over 5 en 10 kilometer vindt plaats op 27 juni.

 

 

 
 

Uniek loopevenement
In mei 2014 werd de Tunnelloop georganiseerd in de veronderstelling dat dit een eenmalig en uniek sportevenement zou zijn. Door communicatiestoringen van het veiligheidssysteem is er echter een flinke vertraging opgelopen in het project;  Een feit dat door de plaatselijke atletiekvereniging wordt aangegrepen om opnieuw en met medewerking van Rijkswaterstaat, een Tunnelloop te organiseren. Albert Horsman heeft in januari al een verzoek gedaan aan Rijkswaterstaat om een tunnelloop te mogen organiseren wat eerst is afgewezen.
Op donderdag 21 mei heeft Albert groen licht gekregen om de Tunnelloop te organiseren, nu moet in een kort tijdbestek alles worden geregeld maar dat gaat met veel vrijwilligers wel goed komen.  Berry Nieland, voorzitter van ASV Atletics: “In de zomer wordt de tunnel officieel geopend. Lopers die de tunnel hardlopend willen ervaren moeten nu hun kans grijpen. Er komt nooit weer een Tunnelloop in Nijverdal!
 

Bijzonder decor
Bij de vorige tunnelloop was de tunnel nog niet helemaal klaar. Nu is op een detail na, de tunnel gereed voor gebruik. Nadat de lopers gestart zijn bij het oude treinstation aan de Spoorstraat, duiken ze de tunnel in. Daarbij worden ze aangemoedigd door toeschouwers die hoog boven hen staan. 

 
Gelimiteerd aantal deelnemers op de 5 en 10 kilometer
Om 13:30 uur gaat de tunnel open voor de lopers van De Wilgenweard 5 kilometer loop. Een uur later kan gestart worden voor de Auto Aaltink 10 kilometer. 
Inschrijven voor deze loop is mogelijk tot en met 20 juni 2015 of tot het maximale deelnemersaantal is bereikt. Voor alle deelnemers is er een herinnering in de vorm van een exclusief functioneel loopshirt van deze bijzondere Tunnelloop.
 
Meer informatie over de Tunnelloop: www.atletics.nl/tunnelloop
 
 
 
 

 

168 dagen uitstel .. 27 mei

166 dagen uitstel .. 25 mei

Atletics organiseert 2e Salland – Twente Tunnelloop
Datum: 23-05-2015
11.55 uur - De tunnel in Nijverdal, onze tunnel! Er is helaas al heel vaak negatief over de tunnel gesproken en geschreven. Jan Jaap van der Wal maakte er zelfs een heel item over bij RTL late night. Nu de tunnel nog net niet in gebruik kan worden genomen maken wij van de gelegenheid gebruik om nog één maal, en echt de laatste keer, de Salland Twente Tunnelloop te organiseren.


De vorige editie was al een succes en nu organiseren we zelfs 2 afstanden, de 5 en de 10 kilometer, Voor de lopers is het heel bijzonder om aangemoedigd te worden door publiek die boven je staat. De toeschouwers kunnen hun familieleden en vrienden lang aanmoedigen omdat ze van bovenaf ver kunnen kijken.

Op zaterdag 27 juni 2015 te 13:30 uur zal de tunnel open gaan voor de lopers op de 5 kilometer. Om 14:30 volgen de lopers van de Auto Aaltink 10 km loop die maar liefst 2 keer door de tunnel gaan. Inschrijven voor deze unieke tunnelloop kan via de website www.inschrijven.nl

De kosten zijn 10 euro voor de 5 km en 12 euro voor de 10 km, inclusief een functioneel loopshirt. Via de Stationsstraat is de toegang naar start/finish.

Per afstand zijn er voor mannen en vrouwen in verschillende categorieën prijzen te winnen maar voor de eerste dame en heer uit de gemeente Hellendoorn is er een bijzondere bokaal beschikbaar gesteld. Schrijf dus snel in zodat je verzekerd bent van een startnummer. Kijk voor het laatste nieuws op de website van asv Atletics. www.atletics.nl of volg ons via twitter @asvatletics.

ASV Atletics

 

163 dagen uitstel .. 22 mei

    

 

161 dagen uitstel .. 20 mei

156 dagen uitstel .. 15 mei

154 dagen uitstel .. 13 mei

153 dagen uitstel .. 12 mei

152 dagen uitstel .. 11 mei

Testritten door de tunnel

Deze maand zullen er regelmatig testauto’s door de Salland-Twentetunnel rijden. Daar kunnen omwonenden en voorbijgangers het een en ander van merken. Woensdag 13 mei is een extra drukke dag met testritten door voertuigen van verschillende afmetingen.
foto
Deze testritten met verschillende voertuigen bootsen zo goed mogelijk de verkeerssituatie in de praktijk na wanneer de tunnel straks open is voor het wegverkeer. Tijdens het testen blijven de voertuigen aan de zijde van Dalzicht binnen het bouwterrein; bij de Baron van Sternbachlaan moeten de voertuigen over de kruising omkeren. De nieuwe verkeersregelinstallaties worden ingeschakeld. Verkeersregelaars zorgen voor ongehinderde doorgang voor verkeer bij beide kruispunten.

 

Aanleg laatste deel parkeerplaats stationsomgeving noord

De keet van de aannemerscombinatie Leo ten Brink wordt nog deze maand door de aannemer afgebroken. Aannemersbedrijf REKO, hetzelfde bedrijf dat de stationsomgeving aan de noordkant heeft aangelegd, start begin juni met de aanleg van de 50 resterende parkeerplaatsen op de plek van de huidige keet.
foto
De gemeente gaat er van uit dat de parkeerplaatsen voor de bouwvak klaar zijn. Ook het parkeerterrein behorende bij de keet aan de overkant van de Leo ten Brinkeweg zal worden opgeruimd en in de oude staat worden teruggebracht tot weiland.

Omdat het plantseizoen is afgelopen zullen de bomen in het parkeerterrein nog niet worden geplaatst. Het planten van deze bomen gebeurt in het volgende plantseizoen.

151 dagen uitstel .. 10 mei

Salland-Twentetunnel medio augustus - september open
08-05-2015 | Rijkswaterstaat Oost-Nederland | persbericht

De Salland-Twentetunnel wordt medio augustus - september in gebruik genomen. Op dit moment wordt er volop getest met de systemen.

Eind 2014 bleek dat de ICT-systemen van de Salland-Twentetunnel nog niet goed communiceerden met de ICT-systemen van de verkeerscentrale in Wolfheze. Dit is inmiddels verholpen. De verkeerscentrale bedient alle matrixborden en camera's op de rijkswegen en straks ook alle systemen van de tunnel.

Planning van de werkzaamheden
Tot en met april heeft de aannemer technische testen uitgevoerd. Nu volgen er nog trainingen voor organisatie en personeel dat met de tunnel gaat werken en doet Rijkswaterstaat de laatste testen. Na fiat van de veiligheidsregio Twente is het aan de gemeente Hellendoorn om de vergunning te verlenen. In de loop van tijd zal precies duidelijk worden wanneer de tunnel open gaat.

Combiplan Nijverdal
De Salland-Twentetunnel maakt deel uit van het Combiplan Nijverdal, dat het centrum van Nijverdal ontlast door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Het resultaat is een betere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en van de leefbaarheid en veiligheid in het dorp.

 

148 dagen uitstel .. 07 mei

145 dagen uitstel .. 04 mei

142 dagen uitstel .. 01 mei

Nijverdal 12 maart 2015 

Geachte mevrouw Raven en wethouders, 

Als betrokken burger wil ik gebruik maken van de wet openbaarheid van bestuur. Gaarne wil ik inzicht en informatie krijgen over het volgende: 

1. De correspondentie tussen B&W Hellendoorn en Rijkswaterstaat van 1 oktober 2014 tot 12 maart 2015 over de geplande openstelling/technische informatie/vergunningen/calimiteiten oefeningen van de Salland Twente tunnel. 

2. De notulen van de vergaderingen tussen B&W Hellendoorn en Rijkswaterstaat van 1 oktober tot 12 maart 2015 over de Salland Twente tunnel. 

3. De planningen van de werkzaamheden/oefeningen/testen van 1 oktober 2014 tot 12 maart 2015 van de Salland Twente tunnel. 

4. Een inzicht van de gemaakte kosten (direct en indirect) door de gemeente Hellendoorn na 10 december 2014 m.b.t. de Salland Twente tunnel. 

Mochten er onduidelijkheden in mijn vraagstelling zijn, dan wil ik dat wel mondeling toelichten. 

Met vriendelijke groet, Harry Olthof

 

Op 12 maart heb ik een verzoek om informatie (Wet Openbaar Bestuur) ingediend bij de Gemeente Hellendoorn, over de openstelling van de Salland Twente Tunnel.

Met het antwoord van de Gemeente Hellendoorn heb ik  geen duidelijkheid gekregen op mijn vragen.

 

134 dagen uitstel .. 23 april

133 dagen uitstel .. 22 april

132 dagen uitstel .. 21 april

131 dagen uitstel .. 20 april

124 dagen uitstel .. 13 april

123 dagen uitstel .. 12 april

Flink voorschot voor onderhoud verkeerslichten in Nijverdal

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn betaalt de komende jaren ruim anderhalve ton aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland voor het toekomstige beheer en onderhoud van de verkeerslichten op drie kruispunten met de N35. Het gaat om de verkeersregelinstallaties op de kruisingen met de Grotestraat, Baron van Sternbachlaan en de Burgemeester H. Boersingel. Een goede werking van deze verkeerslichten is onontbeerlijk voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op de N35.

Voorschot Deze overeenkomst met Rijkswaterstaat heeft betrekking op de periode 2015-2029. De hoogte van het te betalen voorschot (158.659 euro) heeft te maken met de totale kosten van het realiseren van deze verkeerslichten (795.000 euro) en de vraag wie de wegbeheerder is van de aansluitende wegen.

Reactie:

Ik zou niet na 2020 betalen want dan zijn deze verkeerslichten bij burgemeester Boersingel en Baron van Sternbachlaan vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Tenzij deze viaducten hierna niet om veiligheidsredenen geopend kunnen worden en via de oude N35 gereden moet worden. Er is nl. veel electronica (ICT) verwerkt in deze ongelijkvloerse kruisingen (gladijsdetectie, regenval detectie, temperatuur detectie (asfalt) en natuurlijk camera's die in Wolfheze bediend moeten worden. www.Tunnelplan.nl

122 dagen uitstel .. 11 april

ROERMOND (ANP) - De Roertunnel van de A73 in Roermond is zaterdag in de richting Nijmegen afgesloten voor een spoedreparatie aan de camera's. Het verkeer wordt omgeleid via de A2. Dit heeft Rijkswaterstaat zaterdagavond laten weten.

De Roertunnel is bijna 2,5 kilometer lang. Hij loopt onder woonwijken van Roermond en onder de rivier de Roer door. De tunnel moest sinds de gedeeltelijke openstelling in 2008 herhaaldelijk om veiligheidsredenen worden afgesloten.

 

FIETSSNELWEG F35

Fietssnelweg F35De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Deze fietssnelweg loopt ook door de gemeente Wierden.

De naam fietssnelweg spreekt eigenlijk voor zich: het is een fietspad waarover je heel snel van de ene naar de andere plek kan fietsen. Het fietspad heeft voldoende breedte (4 meter), het asfalt is van goede kwaliteit en er zijn zo weinig mogelijk kruisingen. De F35 loopt grofweg parallel aan de autoweg A35. Vandaar de naam F35. Het fietspad loopt door stedelijk gebied waardoor het onvermijdelijk is dat er enkele kruispunten zijn. Daarom heeft de fiets (altijd) voorrang.

Wat gaat er gebeuren?

In Wierden en in Nijverdal zijn al delen aangelegd, maar deze zijn nog niet met elkaar ver­bonden. Nu duidelijk is waar de autoweg N35 komt te liggen, kan het tracé voor de fiets­snelweg F35 vastgesteld worden. De aanleg van de F35 en N35 kunnen we op deze manier op elkaar afstemmen. 

Inloopbijeenkomst 20 april

Op 20 april 2015 is er een inloopbijeenkomst voor het gedeelte van de F35 tussen Wierden en Nijverdal. De inloopbijeekomst is tussen 18.00 en 20.30 uur en is in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden (ingang vijverkant). Er hangen kaarten en er zijn deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden.

Reageren op het tracé?

U kunt reageren op de plannen voor het tracé tussen Wierden en Nijverdal. Dit kan tijdens de inloopbijeen­komst van 20 april, maar het kan ook digitaal of schriftelijk tot en met 8 mei 2015:

Meer informatie

Meer weten?

Hellendoorn:

Vooraankondiging Inloopbijeenkomst maandag 20 april voorkeurstracé F35 Nijverdal – Wierden Op maandag 20 april is er van 18.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Wierden. U kunt dan het voorkeurstracé van de beide colleges van burgemeester en wethouders zien voor de aanleg van de F35 tussen Nijverdal en Wierden. Medewerkers van de gemeenten Hellendoorn en Wierden zijn aanwezig om uitleg te geven over het voorkeursbesluit.

...... dus opening, zomer 2015 .........

121 dagen uitstel .. 10 april

 

120 dagen uitstel .. 09 april

Burgemeester Hellendoorn: 'Er gloort licht aan het einde van de Combitunnel'

NIJVERDAL - Hellendoorns burgemeester Anneke Raven verwacht dat eind april of begin mei meer duidelijkheid kan worden gegeven over de exacte datum van de openstelling van de Combitunnel voor het gemotoriseerde verkeer op de N35. Rijkswaterstaat gaat nu nog uit van 'ergens deze zomer'. Volgens Raven gloort eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

Uitgesteld De openstelling van de Combitunnel werd dit najaar tot nader orde uitgesteld vanwege softwareproblemen, waardoor de verkeersveiligheid in de tunnel niet kon worden gegarandeerd. Die problemen zijn opgelost en alle meer dan vijftig veiligheidssystemen worden sindsdien uitgebreid getest.

 

Een goede opmerking, zeker nadat de prachtige boom op de punt gekapt is.

Als een groot deel van het asfalt er binnenkort voor de 3e keer weer uigebroken wordt kan dit mooi aangepast worden.

 

115 dagen uitstel .. 04 april

Zie ook Tunnelplan 152

Dus eerst een nieuwe brug en dan pas de oude slopen !!!!!

 

 

107 dagen uitstel .. 27 maart

15INT01008

Verslag vergadering Presidium

16 maart 2015

 

Rondvraag

Jan Scholten informeert of er al nieuws is te melden van Rijkswaterstaat over de openstelling

tunnel. Anneke heeft Rijkswaterstaat aangegeven, dat zij moeten communiceren naar inwoners,

zeker nu er een oud bericht is rondgestuurd. 

De stuurgroep komt 30 maart bijeen. Daar zal ook een nieuwe planning voor opening aan de orde komen.

 

Installaties tunnel A2 vallen flink tegen

Algemeen
|  Laatst gewijzigd:27-03-2015 15:55  |  Ingrid Koenen  | 1

Maastricht - Weer zit het tegen bij de tunneltechnische installaties van een wegtunnel. De nieuwe tunnelstandaard lijkt geen soelaas te bieden. De verdere uitwerking van de tunneltechnische installaties van de A2-tunnel vallen “belangrijk” tegen.

Die opmerking van Ballast Nedam toen het begin deze maand een winstwaarschuwing afgaf is opmerkelijk, wantRijkswaterstaat betaalde eind 2013 al 47,5 miljoen euro extra om de nieuwe tunnelstandaard te implementeren en problemen in de eindfase te voorkomen.

Strukton en Ballast Nedam bouwen op fiftyfifty-basis sinds 2012 aan de eerste dubbeldekstunnel in Nederland en verwachten die volgend jaar op te leveren. De tunnel wordt op basis van een d&c-contract gebouwd met een projectbudget van 850 miljoen euro. Op dit moment is de opleveringsdatum niet in gevaar en zijn geen bijzondere complicaties aan de hand, klinkt het uit bronnen rond het project. Maar het is wachten op de jaarcijfers van Ballast Nedam voor een nadere toelichting.

Imtech is in onderaanneming verantwoordelijk voor zowel de tunnel- als de verkeerstechnische installaties. In totaal gaat het om 69 installaties. De installateur haalde de klus begin 2013 binnen.

Alle betrokken partijen zijn buitengewoon terughoudend met het verstrekken van aanvullende informatie over de tegenvallers. De projectorganisatie verwijst vooral naar de bouwcombinatie, die vervolgens geen aanvullende informatie wil verstrekken. Wel bevestigen de partijen dat de ruwbouw juist zes maanden versneld is opgeleverd om een tijdbuffer voor de installaties te creëren en uitgebreid te kunnen testen. Dat lukte met de inzet van een extra tunneltrein.

De uitvoering van de afbouwfase, waaronder de installaties, verkeert nog in de beginfase. Echter al bij de gunning in 2009 is ervoor gekozen om het budget voor de installaties apart te zetten omdat de landelijke tunnelregiseur toen nog vergelijkbare discussies voorzag als bij de A2-tunnel Leidsche Rijn, die uiteindelijk met zware vertraging en hoge meerkosten is opgeleverd. Tussentijds heeft minister Schultz in 2013 al 47,5 miljoen euro bijbetaald om de extra eisen bij Maastricht te financieren. Blijkbaar is dat niet genoeg om te voorkomen dat Ballast Nedam alarm slaat en waarschuwt voor tegenvallende resultaatscijfers als gevolg van onder meer de A2-Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 dagen uitstel .. 25 maart

.....wij verwachten dat wij u binnen een aantal weken verdere informatie zullen verstrekken.... aldus weth. Beintema over de opening van de tunnel.

104 dagen uitstel .. 24 maart

100 dagen uitstel .. 20 maart

99 dagen uitstel .. 19 maart

Testen Salland-Twentetunnel in volle gang

19-03-2015

Door softwareproblemen bleef de nieuwe Salland-Twentetunnel eind 2014 dicht. De software is nu in orde, het testen is in volle gang. Manager Tunneltechnische Installaties Frans Galama (Rijkswaterstaat):'De tunnel moet 100 procent veilig zijn als hij opengaat.'

Altijd heeft voorop gestaan dat de tunnel moet voldoen aan de laatste veiligheidseisen. 'We hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat de tunnel aan de landelijke standaard voor tunnelveiligheid moet voldoen. Die landelijke standaard beschrijft de eisen voor de techniek en veiligheid in de tunnel. Hiervoor zorgen 54 technische installaties zoals verlichting, ventilatie, geluid, slagbomen, et cetera. Elke installatie werkt met eigen software. Daarnaast is er één softwarepakket dat de installaties op elkaar afstemt. Deze coördinatie is belangrijk, zeker als er in de tunnel iets bijzonders gebeurt zoals een verkeersongeval. De laatste software-schakel is die naar de verkeerscentrale in Wolfheze. De verkeerscentrale bedient alle matrixborden en camera’s op de rijkswegen en straks ook alle systemen van de tunnel. Ook de tunnel en de centrale moeten dus met elkaar kunnen ‘praten’.'

Verbinding maken

De technische inrichting van de tunnel is in 2011 vastgesteld: de techniek is aangelegd conform de landelijke standaard. De systemen van de verkeerscentrale zijn sindsdien echter doorontwikkeld. Deze doorontwikkeling was een van de factoren die het lastig maakten om de systemen van de verkeerscentrale goed aan te laten sluiten bij de systemen in de tunnel. Frans: 'Ik zeg altijd: in Europa wonen allerlei mensen. Die kun je elkaar een hand laten geven – verbinding laten maken – maar dat betekent nog niet dat ze elkaar begrijpen. Dat is waar we in oktober achter kwamen. Toen hebben we alles op alles gezet om het probleem op te lossen. In november moesten we helaas de conclusie trekken dat we het niet op korte termijn konden oplossen en dat de tunnel niet meer in 2014 open kon gaan.'

Opnieuw testen

De tunnel kan alleen open als hij veilig is en als alle systemen goed werken. Daarom bleef de tunnel dicht en werden eerst alle systemen grondig geanalyseerd en problemen opgelost. Sinds januari zijn de systemen van de tunnel en de verkeerscentrale zo ver dat ze met elkaar kunnen communiceren. Waarom is de tunnel dan nog steeds niet open? 'We moesten in november ook stoppen met testen. Het heeft geen zin om dingen te testen die niet naar behoren werken. Daar zijn we nu opnieuw mee begonnen.'

Complex

Het testen duurt een aantal maanden. Er wordt uitvoerig getest hoe de software zich gedraagt als de tunnel in gebruik is, onder meer bij allerlei bijzondere situaties. De installaties moeten op zichzelf kunnen werken, maar ook in combinatie met elkaar. Dat maakt het zo complex. Frans: 'Ik begrijp het wel, dat mensen een lampje en een ventilator zien en dan denken dat dit snel op te lossen is. Je ziet niet zo veel aan de buitenkant. Maar er zit ongelofelijk veel techniek achter.' De lengte van de tunnel speelt daarin geen rol: een korte tunnel als in Nijverdal moet net zo veilig zijn als een tunnel van een paar kilometer. 'De tunnel moet 100 procent veilig zijn als hij in gebruik wordt genomen. Gaat de tunnel te vroeg open, dan bestaat het risico dat die later weer dicht moet. Die extra hinder en kosten willen we voorkomen. Het moet daarom in één keer goed.'

Begrip

Voor iedereen was deze situatie een onaangename hobbel. Maar alle partijen die hier hard aan hebben gewerkt, van aannemer tot gemeente en van Rijkswaterstaat tot ProRail, staan achter de gekozen aanpak. Galama prijst vooral het geduld en de instelling van de bewoners van Nijverdal. 'Veel omwonenden begrijpen het en gaan er ook heel pragmatisch mee om: liever goed en later dan te vroeg en half. Ik waardeer dat enorm.'

Wie bepaalt wanneer de Salland-Twentetunnel opengaat?

19-03-2015

Als alle testen goed zijn verlopen en de veiligheid is aangetoond, kan de tunnel open. Maar wie bepaalt wanneer het zo ver is? Welke bestuurlijke stappen moeten genomen worden voordat het verkeer daadwerkelijk door de tunnel kan? Twee belangrijke spelers, Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn, geven tekst en uitleg.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever en toekomstig beheerder van de tunnel. Dat betekent dat Rijkswaterstaat vaststelt wanneer de tunnel kan worden opengesteld. Maar het is de gemeente Hellendoorn die bepaalt of de tunnel open mag. De gemeente is namelijk bevoegd gezag, en alleen het bevoegd gezag kan de openstellingsvergunning verlenen.

Advies

Peter van ’t Hoog, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, schetst het proces:'Als Rijkswaterstaat klaar is met de voorbereidingen, vragen we de veiligheidsbeambte om advies. De veiligheidsbeambte is dé onafhankelijke deskundige op het gebied van tunnelveiligheid. Hij bepaalt of de tunnel voldoet aan de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Omdat hij al vanaf de planfase bij dit project is betrokken, kan hij gericht advies geven. Zijn advies dienen we samen met alle andere vergunningsdocumenten in bij de gemeente.'

Vergunning

De gemeente moet vervolgens besluiten of zij een vergunning verleent voor openstelling. Daarbij gaat zij niet over één nacht ijs. Remko Kuiper, beleidsmedewerker bij de gemeente: 'Alle documenten moeten kloppen. We winnen daarom ook advies in bij de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit advies, het advies van de veiligheidsbeambte en de reactie van de tunnelbeheerder hierop beslist het college van B&W of zij de openstellingsvergunning verleent.' Dick Schipper, projectleider namens de gemeente: 'Uiteraard willen burgers en weggebruikers dat de tunnel zo snel mogelijk opengaat. Daarmee wordt een belangrijk doel van de tunnel, een betere leefbaarheid in Nijverdal, gerealiseerd. Een spoedige opening zou ook prettig zijn voor de geplande infrastructurele projecten van de gemeente. Maar de tunnelveiligheid moet gegarandeerd zijn.'

 

98 dagen uitstel .. 18 maart

97 dagen uitstel .. 17 maart

RTL over Nijverdal.

93 dagen uitstel .. 13 maart

87 dagen uitstel .. 07 maart

86 dagen uitstel .. 06 maart

85 dagen uitstel .. 05 maart

84 dagen uitstel .. 04 maart

83 dagen uitstel .. 03 maart

Problemen Combitunnel, nieuw ICT-drama?

Datum: 03-03-2015 (HvH)

 

Vandaag werd door het CDA-Tweedekamerlid Martijn van Helvert in gezelschap van Jeroen Piksen, CDA-kandidaat Provinciale Staten, een bezoek gebracht aan het Combiplan te Nijverdal. Het combiplan, gerealiseerd met miljoenensteun van de provincie Overijssel, is nog steeds gesloten voor autogebruik vanwege niet functionerende veiligheids ICT-systemen die schijnbaar onoplosbaar zijn.

 

 

 
Rijkswaterstaat heeft begin januari gemeld dat gewerkt wordt aan spoedige gedeeltelijke openstelling. Wanneer is nog steeds onbekend. Het gevolg van een en ander is dat:
 
- een investering van tenminste € 230 miljoen onbenut blijft;
- Nijverdal nog steeds heel veel last heeft van stank, stof en lawaai;
- de herinrichting van de Grotestraat in Nijverdal uitgesteld moet worden;
- de doorstroming van het verkeer nog steeds wordt belemmerd en Nijverdal een knelpunt is.
 
De redenen van de onoplosbaarheid van de problemen zijn, ondanks vele vragen aan Rijkswaterstaat, niet duidelijk. Voor het CDA is dit een reden opnieuw kamervragen te gaan stellen over het niet open gaan van het Combiplan, met daarbij bijzondere aandacht voor de ICT-problemen. CDA-kandidaat Jeroen Piksen vraagt zich langzamerhand af of er niet sprake is van een nieuw ICT-drama bij de overheid.
 

 

 

82 dagen uitstel .. 02 maart

Schultz stelt plan voor verbreding verbindingsweg Overijssel vast

02-03-2015 | Rijkswaterstaat Oost-Nederland | persbericht

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en milieu) heeft het voorkeursalternatief voor de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal-Wierden vastgesteld. De N35 is een belangrijke verbindingsweg tussen Zwolle/Kampen en Twente waar veel lokaal en regionaal verkeer gebruik van maakt. De N35 wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar een weg met 2x2 rijstroken en opnieuw ingericht.

Schultz: 'Met de vaststelling van het voorkeursalternatief zetten we een mooie stap voor een betere bereikbaarheid van de twee economische belangrijke regio’s in Overijssel. We zorgen ervoor dat het verkeer vlotter en veiliger kan doorstromen en maken het wegennetwerk robuuster.'

Het voorkeursalternatief is in nauw overleg met de provincie Overijssel, de regio Twente en de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten vastgesteld. De voorkeur is tot stand gekomen met behulp van actieve inbreng van omwonenden. Gekozen is voor de noordvariant met een ongelijkvloerse aansluiting en een ongelijkvloerse kruising in Nijverdal. Bij deze variant wordt de N35 in noordelijke richting opgeschoven tussen Nijverdal en Wierden, zo dicht mogelijk langs de zuidzijde van de spoorlijn Zwolle-Almelo. Aan de westkant van Wierden komt een ongelijkvloerse aansluiting (Wierden-West).

Omwonenden hebben deze noordvariant actief onder de aandacht gebracht. Het Rijk heeft de variant met omwonenden, belangengroepen en regionale overheden daarop verder onderzocht. De variant bleek haalbaar toen met medewerking van grondeigenaren in de omgeving het benodigde compensatiegebied voor waterwinning werd gevonden.

Twee varianten onderzocht

In de verkenning zijn twee varianten onderzocht, de noordvariant (langs het spoor) en de zuidvariant (verbreding huidige weg). Uit de verkenning blijkt dat de noordvariant gunstiger is voor het woon- en leefklimaat van de aanwonenden van de huidige N35 (geluid, beleving ruimtelijke kwaliteit, ruimtebeslag) en ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid beter scoort dan de zuidvariant. Daarnaast is het draagvlak onder de omwonenden van de N35 voor de noordvariant groter dan voor de zuidvariant. De aanlegkosten van de ongelijkvloerse aansluiting en kruising in Nijverdal zijn ruim € 21 miljoen hoger dan gelijkvloerse kruisingen. De extra kosten voor de ongelijkvloerse aansluiting en kruising worden volledig door de regio gedragen.

Bestuursovereenkomst

De afspraken met de regionale partijen die bij de beslissing van de minister horen, zijn vandaag vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat het beschikbare budget €121,5 miljoen bedraagt, waarvan het Rijk €50 miljoen voor zijn rekening neemt en regionale partijen gezamenlijk €71,5 miljoen bijdragen. Het intensieve overleg met alle betrokkenen zal worden voortgezet in de komende planuitwerkingsfase, waarbij er naar wordt gestreefd om in 2019 te starten met de werkzaamheden.

Bekijk ook de projectpagina N35: verkenning Nijverdal - Wierden. 

 

81 dagen uitstel .. 01 maart

 

72 dagen uitstel .. 21 februari

Zie ook Tunnelplan 166 en 164.

 

 

70 dagen uitstel .. 19 februari

klik op de reportage.

TV-OOST en deze

Radio Oost en deze

Kennisplatform tunnelveiligheid.

67 dagen uitstel .. 16 februari

 

65 dagen uitstel .. 14 februari

Uitstel opening nog zeker tot 1 juni 2015. (klik maar hier.....)

(uit SallandCentraal)

63 dagen uitstel .. 12 februari

58 dagen uitstel .. 07 februari

57 dagen uitstel .. 06 februari

Hier het besluit van Rijssen Holten

1.3. De toegezegde financiële bijdragen van alle andere betrokken partijen zijn rond en met het verkenningenrapport is ingestemd. Door de andere betrokken partijen is ingestemd met de financiële bijdragen die zij moeten verlenen en het opgestelde verkenningenrapport (voor samenvatting zie bijlage). Hiermee is aan onze voorwaarde voldaan dat dit voor 1 januari 2015 geregeld moest zijn. U wordt gevraagd de toegezegde bijdrage als krediet beschikbaar te stellen. Ook de ongelijkvloerse verbinding is mede door de forse extra bijdrage van de provincie en de regio Twente opgenomen in de plannen. De onderstaande partijen dragen de genoemde bedragen bij aan het project: 

De Staat € 50.000.000,00 Provincie Overijssel € 59.000.000,00 Regio Twente € 10.500.000,00 Gemeente Hellendoorn € 750.000,00 Gemeente Rijssen-Holten € 250.000,00 Gemeente Wierden € 1.000.000,00

Wierden.

19. Reservering doortrekken N35 De reservering van 2 x € 250.000,- voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de doortrekking van de N35 kan worden doorgeschoven. De gemeente Wierden draagt € 1,0 miljoen bij aan de realisatie van een ongelijkvloerse kruising bij Wierden in de N35. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt wanneer die bijdrage precies moet worden voldaan. Inmiddels 25 hebben wij € 500.000,-- gespaard. Het is verantwoord om de andere € 500.000,-- te verdelen over de jaren 2018 (€ 250.000,--) en 2019 (€ 250.000,--) omdat niet verwacht wordt dat er voor 2017 wordt gestart met de uitvoering, de bouwtijd minimaal 1,5 jaar bedraagt en er dus niet eerder dan in 2019 behoeft te worden afgerekend. Dit betekent voor 2015 een eenmalig voordeel van € 250.000,-.

 

54 dagen uitstel .. 03 februari

50 dagen uitstel .. 30 januari

Reacties 18

 1. oudnijverdaller
  Wat een Tunnelvisie !! 
 2. jan m
  et was drie jaar geleden , na het faillissement van de vaste IT leverancier van de Rijksoverheid, al bekend bij de aannemerscombinatie dat ze de gestelde opleverdatum niet gingen halen. Deze problemen waren toen al bekend maar niemand wilde voor de te voorziene verliezen opdraaien
 3. Gerard
  Denk dat er bij zulke projecten teveel mensen rondlopen die diverse belangen hebben en er diverse zijn die geldelijke belangen hebben. Men maakt mij niet wijs dat men de tunnel niet kan openstellen zonder dat die IT rommel werkt. Het is een ziek land aan het worden met alle regeltjes, belangen, wetjes. Donder open die tunnel en ga verder zeiken over IT problemen, als wij, de belastingbetaler cq autobestuurders maar door die tunnel kunnen.
  1. Ton Deuse
   Even ter informatie: die 'IT-rommel' is voor de beveiliging van de tunnel. Als er een ongeluk en brand uitbreekt en de IT (die hulpdiensten, blusinstallaties en de vluchttunnel in de gaten houdt) werkt nog niet, sta jij hard te schreeuwen dat ze die tunnel nooit open zouden moeten stellen voordat de IT werkt. 
   1. Bram
    Mannetje aan het begin van de tunnel. Mannetje aan het eind van de tunnel. Mobieltje binnen handbereik. BOEM = 112 bellen. Zo moeilijk is het toch niet?
   2. wim
    daar heb je gelijk in. maar hoeveel tunnels hebben we in Nederland? die gewoon open zijn met draaiende software. kan dit niet geplaatst worden, hoeft het ei ook niet op nieuw te worden uitgevonden.
 4. peter bakker
  Tijdelijk videsysteem installeren. Beveiligingsbedrijf inhuren met permanente video bewaking Tijdelijk onderkomen op de tunnel. Wat kost het per dag dat die tunnel niet open gaat ik denk meer dan deze tijdelijke oplossing. Open die tunnel en handelen en niet wachten.ICT en de overheid is een ramp en als het net zo lang duurt als in limburg ,daar zitten wij niet op te wachten. 
 5. ettore
  Laatste nieuws ! De juiste openingsdatum is net bekend, geworden: het is de feestdag van de heilige Juttemis!
 6. JanS
  Waarom mogen we niet weten wat er echt aan de hand is? Het gaat echt niet om een programmeerfoutje. Wij hebben als belastingbetalers gewoon recht op serieuze informatie. Welke politicus durft door te vragen en het ons te vertellen?
 7. davy
  weggegooid geld
 8. Rene
  Hoe kan het dat de veiligheid wel gewaarbogd wordt bij de treintunnel? Of zit hier het geld vd ns?
 9. Henk
  En weer worden we GENAAID ! Door Wie ? Waarom ? En Hoe !!
 10. Dion
  dit zou consequenties moeten hebben
 11. hendrik
  En zo houden we weer een groep computer "deskundigen" aan het werk! De kosten zijn voor de belasting betaler, maakt niet uit.
  1. ettore
   U gaat nog voorbij aan nutteloos bestede rente voor dit "dringend noodzakelijk" project van 80.000 euro per week! (kan je per week 20 fonteinen een jaar van onderhouden!)
 12. Verkeer(d)
  Zal hier wel om een financiële kwestie gaan! De tunnel heeft al genoeg gekost. Ligt vast niet aan een IT probleem.
 13. Punt
  Het is dat ik het lees maar het is toch niet te geloven, een foutje in de software en de tunnel kan niet opengesteld worden! Ja, inderdaad ambtelijke molens draaien (zeer) langzaam. Schande!
 14. Combikwast
  Het is toch van de zotte en een blamage dat een zo simpel infra-structureel werk zoveel vertraging op kan leveren door een technisch probleempje (wat niet te vinden is). Het is toch geen hooiberg? Of zijn we in Nederland al zo ver qua technisch kunnen afgegleden dat we de meest simpele verstoringen, afwijkingen of hobbels al niet meer kunnen nemen. Zo van; gaat het goed dan gaat het goed, gaat het fout dan gaat het nog lang niet goed.

 

 

47 dagen uitstel .. 27 januari

Bruisend Nijverdal

46 dagen uitstel .. 26 januari

winterlandschap

42 dagen uitstel .. 22 januari

37 dagen uitstel ..17 januari

36 dagen uitstel ..16 januari

 

30 dagen uitstel ..10 januari

29 dagen uitstel ..9 januari

26 dagen uitstel ..6 januari

Al weer 40 jaar geleden.

Een afvaardiging van de plaatselijke PPR en twee journalisten kijken naar de plek waar het rondwegtrace van de N35 gepland was.

Bas de Gaay Fortman krijgt hier uitleg waarom er een tunnel in Nijverdal moet komen.

 Dik van Baaren, journalist bij Tubantia, Albert Eekers, Bas de Gaay Fortman, Dick Noltes, journalist bij de Twentsche Courant, Henk Koster (Tunnel Henkie), Ad Vonk en Willem Bootsveld.

 

25 dagen uitstel ..5 januari

Een jaar geleden.

21 dagen uitstel ..1 januari

Een gelukkig 2015.

Voor 2014 kijk hier.