TERUG

Veiligheid Tunnelplan

                                                       

Juni 2014 (wat ging er mis bij de tunnels A73)

      Commissie ICT- Hoorzitting Dag 4 - Hans Ruijter Commissie ICT - Hoorzitting Dag 5 - Jan Kees de Pagter   

      Commissie ICT- Hoorzitting Dag 7- Ger Koopmans  Commissie ICT- Hoorzitting Dag 8 - Camiel Eurlings

 

Ontwerp-openstellingsvergunning Salland-Twentetunnel

Statistiek  statistiek

 

Hierbij een oproep om mij artikelen en webpagina's te sturen over de veiligheid.   e-mail   arry@tunnelplan.nl 

Visie vanuit gemeentelijk bestuur op het eerste tunnelproject wat aan de nieuwe Tunnelveiligheidseisen voldoet
Anneke H. Raven BA,
Burgemeester, gemeente Hellendoorn
Peter Baan, ambtenaar openbare orde en veiligheid, gemeente Hellendoorn

Treintunnel            Veiligheid

Autotunnel             Veiligheid     Besluitvorming over veiligheid in tunnels     Normen, richtlijnen en maatregelen (RWS)    Seminar Seminar Artikel  Tunnel operators

Movares simulatoren from Movares Nederland on Vimeo.        Centrale Wolfheze

Veiligheid

Stationsomgeving   Veiligheid   Constructie

Geluid

Fijnstof

Uitlaatgassen

Gevaarlijke stoffen

Brand                     BrandweerKennisNet Brandveiligheid

Ongeluk

Diverse onderwerpen

Artikel 2012

De tunnelwet.
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (februari 2006)
Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (april 2011)

Meer interessante documenten:
-Wegontwerp in Tunnels - Ontwerpaspecten alignement en profiel van vrije ruimte, RWS Bouwdienst, november 2002
-Beleidsvisie Tunnelveiligheid - Tunnel-In-Zicht, Ministerie V&W, april 2003
-Aanbevelingen verlichting in tunnels en onderdoorgangen, NSVV, mei 2003
-Beleidsnota Tunnelveiligheid, deel A: Proceseisen, Ministerie V&W, oktober 2003
-Beleidsnota Tunnelveiligheid, deel B: Veiligheidseisen, Ministerie V&W, juli 2005
-Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (daar hoort de N35 zeker niet bij), gerectificeerde versie april 2004
-Files in tunnels - Maatregelen ter verlaging van het risico bij files in tunnels, Ministerie V&W, augustus 2004
-Leidraad Tunnelveiligheidsplan, RWS Bouwdienst, december 2005
-Het RWSQRA-model voor wegtunnels, RWS Bouwdienst, april 2006
-Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, Projectbureau Tunnelveiligheid, september 2006
-Leidraad Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels, RWS Bouwdienst, oktober 2007
-Wegontwerp in tunnels - Convergentie- en divergentiepunten in en nabij tunnels, RWS Bouwdienst, juli 2008

Opzetten beheerorganisatie Tunnel Nijverdal

Opdrachtgever: RWS Oost Nederland

Het wegendistrict Twente-Achterhoek krijgt vanaf 2013 een wegtunnel in N35 Zwolle-Almelo binnen haar areaal. 

Deze bouw van de tunnel wordt uitgevoerd door RWS Dienst Infrastructuur in samenwerking met Prorail. Het wegendistrict krijgt per 2014 de verantwoordelijkheid over het beheer en dient hiertoe een beheer organisatie in te richten.

Vanuit de geldende Wet- en Regelgeving is de Tunnelbeheerder verantwoordelijk om aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen. Hiertoe is een vanuit het Veiligheidsbeheersplan een Instandhoudingsplan (IHP), inclusief meerjarenplanning voor onderhoud en instandhouding benodigd. D.O.N. Bureau bv is gevraagd om hiervoor het IHP op te stellen en te assisteren om de beheer organisatie vorm te gaan geven. Dit houden de volgende topics in:

 • Leidraad Instandhoudingsplan Wegtunnels (RWS LTR);
 • Leidraad Beheer organisatie Wegtunnels (RWS LTR);
 • Landelijke standaards ontwikkeld van het Programma Asset Management;
 • Landelijke ontwikkelingen in het kader van OP2015.

De beheerorganisatie zal medio 2013 gesteld staan vanuit de bovenstaande visie om bewust en bekwaam het beheer en onderhoud van de wegtunnel Nijverdal voor haar rekening te kunnen gaan nemen. Dit houdt onder ander in dat:

 • Er een Instandhoudingsplan is opgesteld en geoperationaliseerd conform de “Leidraad Instandhoudingsplan Wegtunnels” zoals opgesteld door de Landelijk Tunnelregisseur van RWS;
 • De onderliggende beheerprocessen helder zijn en goed worden nageleefd (zijn geïmplementeerd) binnen het wegendistrict. Dit betreft onder andere.:
  • de operationele ITIL beheerprocessen (conform de LTR beschrijvingen):
   • incidentmanagement (storingsbeheer);
   • problem management;
   • change management;
   • configuration management.
  • proces van veilig werken met daaronder bijvoorbeeld:
   • veiligheidsinstructie;
   • melden (bijna-)ongevallen en incidenten;
   • toegangscontrole en uitgifte van sleutels en toegangspassen;
   • werkvergunningen inclusief werkplannen (incl. TRA, inzet WVL, etc.);
   • werken in besloten ruimte;
   • werken in hoogspanningsruimte;
   • werken op hoogte;
   • verkeersafzettingen;
   • etc.
  • systeem van Installatieverantwoordelijkheid;
  • KAM en V&G gerelateerde processen;
  • audits en toetsing conform de principes van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB)
 • Er een goed ingericht Beheer Management Systeem (BMS) is;
 • Instandhouding adequaat is gecontracteerd en er daarmee een goed gekwalificeerde opdrachtnemer aanwezig is om de instandhoudingsactiviteiten conform het opgestelde IHP uit te voeren;
 • Er invulling is gegeven aan de Werkwijzer Beheer Tunnels (WWBT) zoals opgesteld door de Landelijk Tunnelregisseur waarbij:
  • de tunnelbeheerorganisatie is ingericht waarbij de rollen, taken en verantwoordelijkheden helder zijn. De benodigde competenties (kennis en kunde) zijn voldoende geborgd;
  • er gewerkt wordt vanuit een kwaliteitsmanagement systeem voor tunnelbeheerders waarin de samenhang van alle producten en uit te voeren taken zijn vastgelegd. Dit stimuleert de organisatie om van taakgericht werken naar procesgericht werken te ontwikkelen conform het landelijke beleid van RWS;
  • de beheerorganisatie gesteld staat voor haar taken waaronder instandhouding en calamiteiten en crisisbeheersing.
 • De samenwerking tussen functionele eenheden binnen en buiten RWS is gewaarborgd. Denk hierbij aan de samenwerking tussen Tunnelbeheer, Landelijke RWS onderhouddienst (OP2015), bediening en bewaking vanuit VCNON, Instandhoudingsaannemer.

 

Planning

TERUG