2010   jan-feb-mrt-april-mei     juni-juli-augustus    september-oktober   november-december   2011    2012    2013        

     1970-1979              1980-1989                 1990-1999           2000-2009

TERUG                                      Hierboven kunt u krantenartikelen van 1970 t/m 2010 bekijken, klik op het jaartal.

In de periode van 1970 t/m 2010 (41 jaar) meer dan 1000 artikelen.

70-112 80-73 90-84 2000-620 

Hier het jaar 2011 (van januari, februari, maart en april)

                                         

 

 

 

 

 

 

 

‘Problemen rond tunnels zijn nog niet voorbij’

Uit: Cobouw
| 22-03-2011 |  Ingrid Koenen  | 

BARENDRECHT - Zonder commissie Tunnelveiligheid zal de veiligheid rond wegtunnels afnemen. De nieuwe wetgeving waarborgt nog op geen enkele manier onafhankelijke toetsing en Rijkswaterstaat gaat zijn eigen vlees weer keuren.

Voorzitter Jan van Belzen van de commissie Tunnelveiligheid windt geen doekjes over zijn standpunt over het opdoeken van ‘zijn’ commissie: “Het is een politieke realiteit, maar of het nu een verstandige keuze is?” Hij heeft pas begin deze maand het definitieve telefoontje van het ministerie gekregen, maar voelde al geruime tijd nattigheid.

De burgemeester van Barendrecht legt zijn voorzitterschap pas neer als het echt moet en hoopt nog op een onverwacht wonder. De barricades beklimmen, hoort niet bij zijn stijl, maar het opheffen van een goed functionerende commissie hoort wel in de categorie stijlloos en hij legt zich er niet zonder slag of stoot bij neer. Voorlopig put hij hoop uit de nieuwe aanvragen voor de Tunnel in Sluiskil en de Abdijtunnel. “Opdrachtgevers stellen blijkbaar toch onze visie op prijs.”

Het stoort Van Belzen vooral dat in de nieuwe wetgeving helemaal geen waarborgen zijn voor onafhankelijke toetsing. “Dat gaat een onafhankelijke beambte bij onder meer Rijkswaterstaat doen, maar voor de rest is niet duidelijk hoe of wat.” In zijn visie zullen de tunnels er niet veiliger op worden en bestaat het risico tot planningen en budgetten het zullen winnen van veiligheid. Wel is hij warm voorstander voor bundeling van kennis in een expertisecentrum. “Maar het ministerie trekt kennis en advies uit elkaar. Dat is in mijn ogen een onlogische knip.”

In het kielzog van de strengere tunnelwetgeving zorgde de commissie voor onafhankelijke toetsing van de veiligheid. Naar beste eer en geweten werden experts bij elkaar gezocht en de kosten voor adviezen laag gehouden. Nooit is getwijfeld aan de deskundigheid of ontstond oproer over exorbitante meerkosten. Het heeft er veel van weg dat de commissie gemangeld zit tussen een nieuwe politieke wind en bezuinigingswoede.

De afgelopen jaren adviseerde de commissie Tunnelveiligheid over de Zuidas, A2-Maastricht tunnel, Vlaketunnel, metrostations, Spoortunnel Delft en alle andere tunnelprojecten in Nederland. Met frisse blik werd gekeken naar brandveiligheid, vluchtroutes, files en duurzaamheid. Van Belzen is ervan overtuigd dat door het werk van de commissie de tunnels ook daadwerkelijk veiliger zijn geworden. “Ontwerpen zijn aangepast en procedures aangescherpt.”

Uitgerekend over de A73-tunnels Roermond Swalmen heeft de commissie geen advies gegeven en juist de vertraging van die tunnels vormt de directe aanleiding voor het politieke gekrakeel nu.

Kritiek

Van Belzen waarschuwend: “De problemen rond tunnels zijn echt niet voorbij als de commissie is opgedoekt. De quick scan van het ministerie wijst acht probleemgebieden aan en wij zijn maar bij één daarvan betrokken.”

Gaandeweg kwam er ook meer kritiek, vooral van opdrachtgever Rijkswaterstaat. Bij het ontwerp van de A4 Midden Delfland botste de commissie en het Rijk over het aantal tunnelbuizen dat veilig wordt geacht en bij de Tweede Coentunnel maande Rijkswaterstaat de gemeente Amsterdam het advies van de commissie naast zich neer te leggen over een extra toetsronde.

Het is de ervaring van Van Belzen dat juist burgemeesters zich graag wenden tot de commissie voor een extra toets, onafhankelijk van Rijkswaterstaat. Hetzelfde geldt voor veiligheidsregio’s en het ministerie van Veiligheid en Justitie. “Lokale bestuurders hebben maar incidenteel te maken met een tunnelproject, maar dragen wel verantwoording voor bouw- en gebruiksvergunningen. En dat blijft ook in de toekomst zo. Het is onduidelijk waar betrokken partijen straks terechtkunnen voor onafhankelijk advies. We zijn niet voor niets vijf jaar geleden opgericht.”

Enkele commissieadviezen

 

PvdA heeft vragen over vertraging combitunnel
maandag, 28 februari 2011 02:19
NIJVERAL - Tijdens de Rondvraag van de commissie Grondgebied van dinsdag 1 maart a.s., wil de PvdA-fractie Hellendoorn een aantal vragen stellen naar aanleiding van de steeds duidelijkere signalen dat er bij de uitvoering van het Combiplan Nijverdal een duidelijke vertraging is opgetreden. Dit zou te maken hebben met diverse oorzaken, onder andere met de tunnelveiligheid.
De signalen (die ook anderen, zoals bijvoorbeeld de provincie hebben bereikt, vergelijk de uitspraak van de heer Buursink bij TV Oost op 18 februari jl. tijdens In de Wandelgangen) spreken van een vertraging van minimaal 6 en maximaal 12 maanden. 'Ook krijgen wij signalen dat dit feit reeds een aantal maanden bij de gemeente bekend is, maar dat de gemeente dit bericht niet bekend wil of mag maken', aldus de partij
'In verband hiermee hebben wij de volgende vragen, die wij graag op dinsdag 1 maart a.s. in de commissie Grondgebied beantwoord willen zien. Om u de gelegenheid te geven deze vragen voor te bereiden, zodat ze ook dinsdagavond beantwoord kunnen worden, doen we ze u al schriftelijk toekomen', schrijft de partij in een brief aan het college van B&W

Het betreft de volgende vragen:
1. Zijn de door ons en anderen ontvangen signalen correct en is er inderdaad vertraging opgetreden bij de uitvoering van het combiplan Nijverdal?
2. Zo ja:
a. welke omvang heeft deze vertraging?
b. was deze vertraging bij u bekend en sinds wanneer was deze bij u bekend?
c. wat zijn de oorzaken van de vertraging en wat is de rol van de gemeente hierin geweest?
3. Indien deze vertraging bij u bekend was, waarom hebt u hiervan de raad (al dan niet vertrouwelijk) niet op de hoogte gebracht?
4. Welke gevolgen heeft deze vertraging voor het totale project?
5. Het is ons bekend dat Rijkswaterstaat als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de communicatie rond het Combiplan? Bent u het met ons eens dat zowel de raad als onze inwoners er recht op hebben alle informatie die voor hen van belang is rond de uitvoering van dit project te ontvangen? Zo ja, wat zijn dan uw plannen en middelen om dit in de toekomst te garanderen naar raad en inwoners?
6. Indien er geen vertraging is opgetreden, welke garanties hebt u momenteel van Rijkswaterstaat als opdrachtgever ontvangen, dat het project volgens schema (trein uiterlijk december 2012 en weg uiterlijk laatste kwartaal 2013) wordt uitgevoerd en opgeleverd?
7. Zijn de risico’s bij de verdere uitvoering van het project, zoals bijvoorbeeld alle aspecten rond de tunnelveiligheid in beeld gebracht en geanalyseerd? Tot welke conclusies hebben deze geleid?

Commentaar (3)add
...
geschreven door Jan Kr , 28 februari, 2011
Indedaad wat 'al of niet vertrouwelijk' als u vertrouwelijke info krijgt kunt u er niets mee naar de burgers of wil de PVDA inmiddels de burgers ook dom houden zoals CDA en BB?
...
geschreven door Stefan , 28 februari, 2011
In de TC Tubantia van afgelopen zaterdag wordt nog melding gemaakt dat er geen sprake is van noemenswaardige vertraging.....
...
geschreven door JanS , 28 februari, 2011
Wat nou "eventueel vertrouwlijk"???? Een eventueel jaar langer overlast gaat ons toch allemeel aan? Of schuiven we het dhr. de N. bijin de schoenen? Dan wordt het natuurlijk wel Top Secret!

 

26-02-2011

 

 

21-02-2011

01-02-2011

PvdA wil groene entree voor treinreizigers
maandag, 31 januari 2011 RTV-Hellendoorn
NIJVERDAL - De PvdA wil een duidelijkere keuze voor een groene entree en zal daarom dinsdag bij de behandeling van het voorstel stationsomgeving Zuid een amendement indienen om vanuit de raad de kaders hiervoor duidelijker te stellen. Ook wil de PvdA dat het college een plan maakt voor het fietsvrij houden van deze entree en dat de burgers in de klankbordgroep meer invloed krijgen op de plannen voor de herinrichting.

'Een groene entree is van belang voor treinreizigers die te voet over de doorgetrokken loopbrug richting centrum gaan én voor Nijverdallers en andere bezoekers van het centrum die hier rustig op een bankje kunnen zitten en geeft op dit moment de meeste mogelijkheden voor een goede realisatie van het burgerinitiatief "Park in Nijverdal', aldus de fractie van de PvdA.

De partij vindt, dat sl men een zo groot en zo groen mogelijk "Park" wil realiseren, het noodzakelijk is hiervoor als raad de kaders te stellen. 'Een woud van fietsen aan de zuidzijde draagt absoluut niet bij aan een mooie groene entree en de raad dient hier dan ook een besluit over te nemen. Om dit ook in de toekomst te garanderen, moet de college nu onderzoek doen en een plan opstellen om de zuidzijde ook na ingebruikname van het station fietsvrij te houden. Veegacties door bijvoorbeeld React zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn. Dit in combinatie met bijvoorbeeld een mogelijkheid voor het huren en repareren van fietsen op het stationsplein aan de noordzijde. Meegenomen fietsen kunnen dan tegen betaling door de eigenaar daar opgehaald worden', vindt de fractie van de PvdA.

De PvdA gaat daarom akkoord met het doortrekken van de loopbrug, aangezien deze volgens de partij volledig door externe middelen wordt gefinancierd (€ 500.000,-- van de provincie en € 71.400,-- van Rijkswaterstaat, terwijl de kosten € 535.500,-- bedragen). In haar uiteindelijke afweging heeft de PvdA ook de mening van het gehandicaptenplatform, die sterk heeft gepleit voor doortrekking laten meewegen.

'Navraag bij de provincie heeft geleerd dat de bijdrage van de provincie uitsluitend wordt verstrekt voor het doortrekken van de loopbrug. Geen doortrekking, dus ook geen geld. Hoewel de herinrichting aan de zuidzijde wordt betaald door het verschuiven van middelen, gaat de fractie hiermee toch akkoord, omdat de groene entree door de fractie voor Nijverdal dusdanig belangrijk wordt gevonden dat zij alles afwegende hier toch prioriteit aan geeft', meent de PvdA.

Door hiervoor te kiezen wordt er ook geen financieel risico gelopen, aangezien bij een groene invulling nu, uitsluitend de beschikbare middelen gebruikt worden, stelt de partij in een persbericht. 'Bovendien zijn de kosten bij een groene invulling beduidend lager dan bij een herinrichting met wegen en parkeerplaatsen. Er ontstaat op deze manier een goede entree die niet afhankelijk is van het doorgaan van toekomstige ontwikkelingen'.

De PvdA is er van overtuigd dat de totale herontwikkeling van het gebied nog jaren op zich kan laten wachten, aangezien het niet te verwachten is dat het hiervoor benodigde externe geld van ruim 4 miljoen op korte en middellange termijn binnenkomt. Bovendien moet een behoorlijk deel van dit geld komen van ondernemers omdat het hiervoor ook noodzakelijk is dat de ondernemers een forse investering plegen door een volledige herontwikkeling van alle winkels en horecapanden van Konijnenbelt tot en met De Harlekijn.

De PvdA wil ook dat het plan op basis van de kaders van de raad door de ambtelijke werkgroep en de klankbordgroep vanaf de start samen wordt ontwikkeld en dus meer invloed krijgt op de herontwikkeling.

 

Nijverdal, 23-01-2011.

Voor elk probleem is er een oplossing.

Weerstand tegen plan loopbrug groeit

NIJVERDAL - De kritiek op de plannen van het Hellendoorns college voor een loopbrug over het Combiplan vanaf het nieuwe station aan de noordkant naar het eveneens nog te realiseren park aan de zuidzijde oogst veel kritiek.


Oplossing:
Maak de Leo ten Brinke tunnel 100 meter langer.
Laat straks wanneer de bouw begonnen is de rijdende bekisting van de noord en zuid tunnelbuis een 100 meter verder lopen (ook moot 26,27 en 28).
De wegtunnel wordt dan iets langer (de wanden zijn al aanwezig).
-Geen brug nodig (moot 28).
-Geen geluid schermen.
-Een groter park.
-Een beter toegankelijk station.
-Mogelijkheid en plek voor een fietsenstalling aan de zuidzijde op nieuw tunneldak (moot 26,27 en 28).
-Kleinere kelder nodig onder het station.
-Iedereen tevreden.

 

Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort

18 januari 2011

De provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer willen samen investeren in de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug. Staatsbosbeheer heeft bij gemeente en provincie aangegeven plannen te hebben voor het bezoekerscentrum van het Nationaal Park.

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze hebben daarvoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorwaarde is wel dat andere partners daarin ook substantieel investeren. Een van die projecten, genaamd de Paarse Poort, is de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer willen daarin samen 3 miljoen euro investeren (provincie 1,5 miljoen, gemeente 0,3 miljoen en Staatsbosbeheer 1,2 miljoen euro).

Paarse Poort als blikvanger
De entree is een belangrijk onderdeel van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, die mede tot stand is gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel. Hierin wordt de ambitie beschreven om het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer een impuls te geven. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin – naast Staatsbosbeheer -, de Publiekssterrenwacht Hellendoorn, de lokale afdelingen van het IVN en het CNME, en het Nationaal Park een plaats krijgen.
Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken en meer uitstraling krijgen. Om de entree aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Rondom het plein wordt ook de kenmerkende heide aangeplant, zodat de heide al vanaf de nieuwe Rijksweg in aanleg het beeld bepaalt. Al met al moet de Paarse Poort een blikvanger en trekpleister van formaat worden, met regionale uitstraling.

Gedeputeerde Piet Jansen legt uit: “Wij hechten veel belang aan een goede ontsluiting van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. De Holtense kant heeft al een impuls gehad, nu is de Nijverdalse kant aan de beurt. Er komen jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar dit prachtige gebied en die moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in een toplocatie voor natuur met dicht in de buurt allerlei recreatieve voorzieningen.”

Wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn benadrukt dat niet alleen het Nationaal Park profiteert van de investering: “De unieke samenwerking van verschillende natuur- en educatieorganisaties geeft het entreegebied veel meer allure. Ik verwacht dat er heel wat meer toeristen en dagjesmensen op de Sallandse Heuvelrug en het gebied eromheen af zullen komen. Op deze manier levert de Paarse Poort ook een bijdrage aan de regionale economie.”

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten en anderen over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

Provinciale Staten moet nog instemmen met het voorstel van GS om de Essentgelden in te zetten voor projecten met anderen dan gemeenten. De statencommissie Economie, Mobiliteit en Bestuur zal hierover op 26 januari spreken.

 

Fundering Vlaketunnel niet berekend op getijden van kanaal

Uit Cobouw 17-01-2011

De fundering faalde na hevige regen en was niet berekend op getijden in het kanaal. "Brosse breuk wil niets zeggen over de oorzaak en het gevolg. Het materiaal kan prima geweest zijn op het moment van verwerken. Bijvoorbeeld put- of spanningscorrosie kan ervoor zorgen dat het materiaal of een stuk van het materiaal bros breekt." Dat stelt A.J. Zielinski van Dywidag International uit Zaltbommel. Hij voegt met nadruk toe: "Dit is geen officiële reactie van Dywidag. Over het specifieke geval van de Vlaketunnel kunnen we niets zeggen, want we hebben daarover geen informatie."

Getijden

Bart Hendrix, specialistisch adviseur tunnels bij Rijkswaterstaat: "De fundering is destijds berekend op basis van enigszins andere omstandigheden dan de huidige. Maar de krachten bleven binnen de veiligheidsmarges". De Vlaketunnel is gebouwd in een lokaal dok en de toeritten zijn in bouwkuipen uitgevoerd. Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met getijden in het kanaal door Zuid-Beveland. Vanaf 1993 stijgt het waterpeil tweemaal per etmaal met maximaal drie meter. Weliswaar zijn de oevers voorzien van folie om indringing van het zoute water te voorkomen, maar de getijden zijn toch van invloed op de grondwaterstand.

 

Zie ook Tunnelplan 118

 

 

 

05-01-2011 (inloopavond combiplan)

De 16 hectare natuurgebied die hier genoemd is, lijkt een stuk minder dan de 24 hectare aan bomen die ik berekend heb.

( zie http://www.tunnelplan.nl/bomen.htm )

Wanneer we ook grasland (zonder bomen) meetellen komen we op zeker 30 hectare.

 

Naar het jaar 2010   jan-feb-mrt-april-mei     juni-juli-augustus    september-oktober   november-december