Hieronder is zichtbaar hoe de hoogspanningsleiding ondergronds gaat.

Kijk ook even hier naar deze website over gezondheid problemen onder hoogspanningsleidingen.

 

Overgang de Joncheerelaan.

Allerlaatste getuige? april 2010.

Laatste getuige van de hoogspanningsmasten (mei 2009)

Situatie op 21-03-2008.(Boskronkel) 

(nest boven in mast)                                                                                       Situatie op 21-03-2008.(Goudzoekerspad het Ravijn)

 

 

 

Situatie op 05-03-2008.(Goudzoekerspad het Ravijn)

Situatie op 03-03-2008.(Boskronkel)

Situatie op 22-12-2007.                                                                                                                                                        (nest boven in rechter mast)

Situatie op 13-12-2007.

Omhangen van de kabels.

 

 

Situatie op 05-12-2007.

Werkzaamheden aan het Goudzoekerspad in het Ravijn.

Isolatoren op verdeelstation.

 

Situatie op 24-11-2007.

De ondergrondse kabels worden aangesloten.

 

Situatie op 10-11-2007.

                                        Aansluiting van de grondkabels op het verdeelstation.

 

Situatie op 03-11-2007.

De nieuwe mast in het Ravijn.

Van twee armen naar drie armen.

Situatie op 24-10-2007.

 

Situatie op 20-10-2007.

Begin van ondergrondse hoogspanningskabel in het Ravijn.

Op de evenementenweide.

Einde van de hoogspanningskabels.

 

Situatie op 17-10-2007.

                                  Fundatie eindmast.                                                          Sleuf voor 6 ondergrondse hoogspanningskabels.

Situatie op 13-10-2007.

Situatie op 10-10-2007.

Situatie op 05-10-2007.

Situatie op 26-09-2007.

Situatie in Het Ravijn op 08-09-2007.

Fundatie voor de nieuwe mast met aansluiting op grondkabel.

 

Levensader (01-09-2007)

 

Niet alleen auto en trein gaan als levensader van Overijssel onder de grond in Nijverdal maar ook de hoogspanningsleiding.
En deze mag zeker als levensader gezien worden.

Heel veel huishoudens in Nijverdal zijn afhankelijk van deze leiding.

 

In het Ravijn, aan het Goudzoekerspad, is begonnen met de eerste werkzaamheden.

Naast de hoogspanningsmast nr. 41 komt een nieuwe mast met de aansluiting voor de ondergrondse kabel en zijn alle bomen gekapt.

Wanneer deze grondkabel, die naast de riolering onder de Trompweg en de van Limburg Stirumstraat gaat lopen gereed is, kunnen de hoogspanningsmasten naast de spoorlijn afgebroken worden.

Het zijn niet alleen de 20 masten (nrs. 41 t/m 60) maar ook de nodige hoog gelegen GSM antennes en straalschotels die een ander plekje moeten krijgen.

Het Ravijn op de zelfde plek.

 

(24-0-2007)

De realisering van het idee van Leo om het auto- en treinverkeer via een tunnel onder Nijverdal te laten lopen komt dichterbij.

Het Nijverdalse bouwbedrijf (Hegeman) van een andere Leo heeft de opdracht gekregen voor het ontwerp en de uitvoering van het 6 km lange tunnelplan van de Boersingel tot Dalzicht.

Tegenover dit bouwbedrijf zijn vorige week al de eerste ondergrondse werkzaamheden begonnen.

Via de sportvelden, de riolering van de Van Limburg Stirumstraat en de Trompweg zal de hoogspanningsleiding, die nu nog parallel loopt aan de spoorlijn, ondergronds gebracht worden.

Ook zal er naast de huidige hoogspanningsmast nr. 41 in het Ravijn een speciale nieuwe mast geplaatst worden voor de aansluiting naar de ondergrondse kabels.

In de Kruidenwijk is hiervan een voorbeeld te zien.

 

April 2007.

De Netwerkbeheerder van Hoogspanning Essent geeft aan dat de ondergrondse hoogspanningskabels (fase 1) aangebracht worden na de aanleg van de riolering.

Dit zal zijn van oktober tot december 2007.

Begin 2008 zal de kabel gebruikt worden en in het voorjaar worden de masten afgebroken.

                                                                       

                                                Een van de drie 110kV hoogspanningskabels die gebundeld ondergronds gaan.

De kabels liggen ondergronds 1,20 meter diep in de berm, in weilanden 1,50 meter en de boringen kunnen zoals nodig onder de Regge wel 10 meter diep zijn.
Het zijn kunststofkabels die niet gekoeld worden, wel is de eventuele afvoer van warmte via de grond. 
Eventueel moet grondverbetering toegepast worden.        Van straling is nagenoeg geen sprake.
 

Hoogspanningsleiding

De nu nog beeldbepalende bovengrondse 110kV hoogspanningsleiding zal verplaatst worden.

Deze gaat ook ondergronds vanaf het Ravijn via de Trompweg, vervolgens via de van Limburgstirumstraat en de Koersendijk naar de brug over de Regge.

Dan naar het verdeelstation bij de waterzuivering.

De masten langs de Piet Heinweg, Bouwmeesterstraat, Campbellweg en  langs de Regge worden dan gesloopt.

Zo zou het er uit kunnen zien.

 

 

 

Hieronder een voorbeeld van een ondergrondse hoogspanningskabel.

 

 

Verkabelen 110 kV

Bijzondere aandacht bij de openbare ruimte gaat nog uit naar de inpassing van de 110 kV, de hoogspanningsleiding. Tot voor kort was het uitgangspunt dat de kosten voor verlegging voor rekening van rijkswaterstaat zouden komen. Rijkswaterstaat hield daar ook rekening mee en ging er in de planvorming vanuit dat ter plaatse van de tunnel de leiding ondergronds gebracht zou worden. Tezamen met Essent en gemeente waren er zelfs plannen om niet alleen ter plaatse van de tunnel maar tot aan het verdeelstation de leiding ondergronds te brengen, waardoor Nijverdal-noord verlost zou zijn van alle hoogspanningsmasten.

Recentelijk is echter bekend geworden dat niet rijkswaterstaat maar Essent de kosten moet dragen, zowel van het tijdelijk verplaatsen als van het terugplaatsen van de masten. Essent heeft daarbij het uitgangspunt dat men kiest voor de goedkoopste oplossing, en dat is waarschijnlijk plaatsen van tijdelijke masten direct naast het werkterrein en vervolgens het terugplaatsen van masten op de tunnel (i.p.v. de leiding ondergronds brengen). Qua inpassing geven de masten echter een zeer grote belemmering. In de planvorming is er geen rekening mee gehouden, aangezien tot voor kort het uitgangspunt was de 110kV ondergronds zou komen. Het volledig verkabelen van de 110 kV in Nijverdal-noord is hiermee vanzelfsprekend ook onzeker geworden.

Geen van de partijen is echt gelukkig met de nu ontstane situatie. Zowel bij rijkswaterstaat als Essent bestaat de wil om tot een goede oplossing te komen. En daarbij is een volledige verkabeling in Nijverdal-noord nog steeds een optie, mede ook omdat voor een ondergrondse leiding een goed tracé beschikbaar is (in Nijverdal-noord). Er wordt op dit moment druk gezocht naar oplossingen. Daarbij wordt ook een inbreng van de gemeente verwacht, want die is uiteindelijk het meest gebaat bij een volledige verkabeling. Immers, als de hoogspanningsmasten in Nijverdal-noord uit het straatbeeld verdwijnen, geeft dat een belangrijke ruimtelijk-landschappelijke kwaliteitsverbetering. In het overleg met rijkswaterstaat en Essent over deze problematiek wordt een standpunt van de gemeente verwacht, en uiteindelijk ook duidelijkheid over de vraag of de gemeente bereid is mee te financieren.

Naar de mening van het college dient als uitgangspunt (eis) te worden vastgelegd dat de 110 kV in ieder geval ter plaatse van de tunnel verkabeld moet worden en in Nijverdal-noord verkabeling dringend gewenst is.

Planologische aspecten

Het tracé van de 110 kV moet expliciet in het bestemmingsplan worden opgenomen. Het college besluit zowel een tracé in het voorontwerpbestemmingsplan rijksweg 35 als een tracé in bestemmingsplan Nijverdal-noord op te nemen. Daarmee blijven alle opties voor verkabeling open. Dat is gewenst gezien de onzekere financiële situatie op dit moment.

Financiële aspecten:

De totale meerkosten van het volledig verkabelen van de 110 kV zullen naar verwachting tussen de € 1,2 en 1,5 miljoen liggen. Het college acht de realisatie van de verkabeling primair een zaak van Essent en Rijkswaterstaat.

Planning en samenhang met andere zaken

Wat betreft de 110 kV kan slechts geconstateerd worden dat op dit moment de discussie daarover gaande is. Voor de gemeente is vooral de ruimtelijk-landschappelijke kwaliteit van belang en eventueel ook een waardestijging van de grond t.p.v. het huidige tracé (grond kan een andere bestemming krijgen en daardoor meer waard worden, vooral t.p.v. KtC). Voor rijkswaterstaat spelen er eisen t.a.v. werkruimte en de arbo-wetgeving (het werkt veel efficiënter en veiliger als men geen rekening behoeft te houden met tijdelijke masten direct langs de bouwput, maar wat dat financieel betekent is niet bekend). En voor Essent speelt het feit dat een verkabelde 110 kV veel minder onderhoud vergt dan bovengrondse hoogspanning. Iedere partij heeft dus baat bij verkabeling, maar de vraag is wie de kosten draagt. Besloten wordt de verkabeling ter plaatse van de tunnel mee te nemen in het programma van eisen. Het verkabelen van de rest van de leiding zou gezien kunnen worden als optimalisatie. Hierover zal nog overleg moeten plaatsvinden met rijkswaterstaat.

Besluit:

Het college besluit:

In te stemmen met het uitgangspunt dat op de tunnel een bovengrondse 110 kV niet is in te passen en derhalve niet acceptabel is. Verkabeling van de 110 kV ter plaatse van de tunnel opnemen in het programma van eisen.

Planologisch een 110 kV-tracé te reserveren in zowel voorontwerp bestemmingsplan rijksweg 35 als in het bestemmingsplan Nijverdal-noord (in Nijverdal-noord door middel van een aanlegvergunning).

 In te stemmen met het uitgangspunt dat volledige verkabeling van de 110 kV wenselijk is.(zie www.hellendoorn.nl).

 

TERUG