TERUG                               Langs het tracé

 

 

 

Provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer investeren samen in de Paarse Poort

18 januari 2011

De provincie, gemeente Hellendoorn en Staatsbosbeheer willen samen investeren in de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug. Staatsbosbeheer heeft bij gemeente en provincie aangegeven plannen te hebben voor het bezoekerscentrum van het Nationaal Park.

Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat zij bereid zijn uit de Essentgelden te investeren in gezamenlijke projecten met een provinciaal belang die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Ze hebben daarvoor een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorwaarde is wel dat andere partners daarin ook substantieel investeren. Een van die projecten, genaamd de Paarse Poort, is de opwaardering van de noordelijke entree van de Sallandse Heuvelrug in Nijverdal. Provincie, gemeente en Staatsbosbeheer willen daarin samen 3 miljoen euro investeren (provincie 1,5 miljoen, gemeente 0,3 miljoen en Staatsbosbeheer 1,2 miljoen euro).

Paarse Poort als blikvanger
De entree is een belangrijk onderdeel van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, die mede tot stand is gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel. Hierin wordt de ambitie beschreven om het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer een impuls te geven. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin – naast Staatsbosbeheer -, de Publiekssterrenwacht Hellendoorn, de lokale afdelingen van het IVN en het CNME, en het Nationaal Park een plaats krijgen.
Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken en meer uitstraling krijgen. Om de entree aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Rondom het plein wordt ook de kenmerkende heide aangeplant, zodat de heide al vanaf de nieuwe Rijksweg in aanleg het beeld bepaalt. Al met al moet de Paarse Poort een blikvanger en trekpleister van formaat worden, met regionale uitstraling.

Gedeputeerde Piet Jansen legt uit: “Wij hechten veel belang aan een goede ontsluiting van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. De Holtense kant heeft al een impuls gehad, nu is de Nijverdalse kant aan de beurt. Er komen jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers naar dit prachtige gebied en die moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in een toplocatie voor natuur met dicht in de buurt allerlei recreatieve voorzieningen.”

Wethouder Beintema van de gemeente Hellendoorn benadrukt dat niet alleen het Nationaal Park profiteert van de investering: “De unieke samenwerking van verschillende natuur- en educatieorganisaties geeft het entreegebied veel meer allure. Ik verwacht dat er heel wat meer toeristen en dagjesmensen op de Sallandse Heuvelrug en het gebied eromheen af zullen komen. Op deze manier levert de Paarse Poort ook een bijdrage aan de regionale economie.”

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het gaat daarbij om projecten die de provincie en de gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. De extra investeringen worden mogelijk gemaakt doordat de provincie haar Essent-aandelen heeft verkocht. De provincie maakt nu afspraken met de gemeenten en anderen over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop uiterlijk eind 2011 de grond in kan.

Provinciale Staten moet nog instemmen met het voorstel van GS om de Essentgelden in te zetten voor projecten met anderen dan gemeenten. De statencommissie Economie, Mobiliteit en Bestuur zal hierover op 26 januari spreken.

 

 

Nieuwe entree Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

17 mei 2010
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hellendoorn samen met een klankbordgroep en een extern bureau gewerkt aan het opstellen van een integrale visie voor de noordrand van het Nationaal Park, inclusief het gebied rond het bezoekerscentrum en Dalzicht. Het bij de visie horende uitvoeringsprogramma richt zich op haalbare ontwikkelingsmogelijkheden op korte en middellange termijn.
foto

De “noordrand” betreft het natuurgebied ten zuiden van de Rijksweg 35 tot aan het centrale heidegebied. In navolging van de metamorfose van het zuidelijke hoofdsteunpunt van het Nationaal Park in Holten, bestaat de behoefte om ook het noordelijke hoofdsteunpunt bij het bezoekerscentrum en Dalzicht een impuls te geven. Ontwikkelingswensen en knelpunten zijn integraal bekeken en verwerkt tot een samenhangende visie. De visie is mede tot stand gekomen met een bijdrage van de provincie Overijssel.

 Aan de noordkant van de nieuwe entree, ligt het 1e deelgebied van de Centrale Strip. Bij de ontwikkeling van de nieuwe entree wordt rekening gehouden met de wensen die zijn vastgelegd in de visie voor de Centrale Strip.

 Om de noordelijke entree van het Nationaal Park aantrekkelijker te maken is het plan om een natuur- en cultuurplein te realiseren tussen het bezoekerscentrum en Dalzicht. Dit plein wordt een echt verblijfsgebied, een soort overgangszone waar men tot rust kan komen en die uitnodigt de omgeving te gaan ontdekken. Het verblijfsgebied bevordert ook dat het verkeer op een rustige wijze naar de Toeristenweg wordt geleid. Het bezoekerscentrum wordt verbouwd en zal een groen-educatief centrum worden waarin de Sterrenwacht, het IVN en het CNME een plaats krijgen. Door deze unieke combinatie van functies zal de entree een breder publiek aantrekken, ruimere openingstijden kennen en hierdoor meer uitstraling krijgen. De opwaardering van Holten zal niet worden gekopieerd. Aan de noordrand wordt wel gestreefd naar een zelfde kwaliteit maar met een eigen insteek en visie: die van “Ontmoetingsplek tussen mens en natuur”. De noordrand zal fungeren als poort tot het Nationaal Park, het noordelijk deel van de heuvelrug (de Hellendoornseberg), en tot de kern van Nijverdal.

Het versterken van de entree en de directe omgeving kan een zeer belangrijke impuls betekenen voor recreatie en toerisme in de streek. De opwaardering in Holten leert bovendien dat deze aanpassingen ook in economische zin van groot belang kunnen zijn. De volgende ontwikkelingen maken deel uit van de visie:

-          Upgraden van de entree van het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

-          Behoud van voldoende parkeervoorzieningen bij de entree

-          Behoud en waar mogelijk versterken van het uitzichtspunt op de centrale heide

-          Verbeteren van de route vanaf de entree tot aan het uitzichtspunt

-          Versterken van Twilhaarskamp (schaapskooi en omgeving)

-          Verplaatsen van natuurcamping Twilhaar richting Haarle

De visie wordt gezien als een streefbeeld dat als basis dient voor verdere uitwerking en het bewerkstelligen van de benodigde externe financiering. Onderstaand kunt u de visie downloaden. Er wordt nog een inloopbijeenkomst georganiseerd waar belangstellenden vragen kunnen stellen en op- en aanmerkingen kenbaar kunt maken. Nieuwe en extra ideeën zijn ook welkom en kunnen betrokken worden bij de verdere uitwerking van de visie. De datum van de inloopbijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. Na de inloopbijeenkomst wordt de commissie grondgebied om advies gevraagd.

 

test thumbernail.

Ecoduct Nijverdal wellicht later

13-8-2009 

Het ecoduct over de N35 bij Nijverdal wordt wellicht later gerealiseerd dan gepland.

Rijkswaterstaat gaat samen met de provincie bekijken of het ecoduct aangepast kan worden voor eventuele toekomstplannen voor de rijksweg. De provincie ziet de weg graag in de toekomst direct naast het spoor verplaatst worden. De bestaande weg, die zo'n 50 meter zuidelijker ligt, zou dan moeten verdwijnen. Rijkswaterstaat wil echter voor 2012 over het huidige tracé een ecoduct bouwen, waardoor een nieuwe weg een stuk onwaarschijnlijker wordt.

 

 

06-08-2008 Protest doortrekken A35

 

Windmolenbroek verrast door lawaai A35  kijk hier, hier en hier.

Reportage N35  TV-OOst    Kris-Kras Nijverdal.

Reportage A35  TV-OOst    Kris-Kras Wierden.

 Aansluiting A35 N35         Klik hier.   

Koninklijke Nijverdal ten Cate:

Nu de gemeente Hellendoorn met ambitieuze plannen komt over de invulling van het nieuwe station Nijverdal-Centraal kan ik mij voorstellen dat het nieuwe technologie centrum van Ten Cate dit zeker zal overtreffen en harmonieus overgaat in het gehele plan.
 
Dit ook omdat de Koninklijke Ten Cate altijd beeldbepalend geweest is voor Nijverdal en een reputatie hoog moet houden.

Oordeel zelf.

De plannen voor een nieuw te bouwen innovatief technologiecentrum met internationale uitstraling, waarbij nieuwe technologieën als Geosynthetics en Advanced Composites zeker een plaats kunnen vinden in de constructie en bouw worden op dit moment gemaakt.  

Er zijn alleen nog  maar ruwe schetsen van dit centrum.

(april 2007)

Een gele bloemenzee op het braakliggende terrein aan de Oranjestraat. (september 2007).
 

  
Wat doen we met al dat zand?                    

          

 

 

Bij de bouw van de combitunnel door Nijverdal zal er erg veel zand weggegraven worden.

Met een tunnellengte van +/- 700 meter (inclusief in en uitgang) en een doorsnede van 6x32 meter komt er  “een barg” zand vrij.

 

Om een voorstelling te krijgen van de hoeveelheid, kun je met dit zand achter de RK-kerk een piramide bouwen met een basis van 100x100 meter en een hoogte van 40 meter.

De kerktoren heeft een hoogte van 47 meter.

 

Daarmee ligt de plaats ook al vast, ten noorden van het toekomstige station Nijverdal-Centraal aan de Orangestraat dicht bij de tunnelingang (korte transportweg) en dicht bij het centrum.

Maar hoe houd je dat zand bij elkaar?

Daar heeft de buurman Koninklijke Nijverdal Ten Cate wel een oplossing voor met geosynthetics die gebruikt worden voor stabilisering van dijken en taluds waarna een natuurlijke afwerking met kunstgras.

Misschien ook wel de plaats voor een openluchttheater of manifestatie weide in arena vorm.

(januari 2007)