Terug                            BOMEN

05-01-2011 (inloopavond combiplan)

De 16 hectare natuurgebied die hier genoemd is, lijkt een stuk minder dan de 24 hectare aan bomen die ik berekend heb.

( zie hieronder de situatie in juli 2010 )

Wanneer we ook grasland (zonder bomen) meetellen komen we op zeker 30 hectare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit raadsvergadering 12 oktober

deze post. Dit budget wordt niet voor andere uitvoeringszaken ingezet in de stationsomgeving. Mocht

er budget overblijven, dan wordt dit terug gestort in de rioleringsreserve.

2. Reserve Groenrenovatie: € 257.392,-

Dit betreft een bedrag dat door Rijkswaterstaat betaald is aan de gemeente, ter compensatie van het

kappen van bomen ten behoeve van werkzaamheden voor het Combiplan. Destijds is al aangegeven

dat dit gebruikt zal worden voor groenstructuren in en rond ons centrumgebied.

Dit budget wordt niet voor andere uitvoeringszaken ingezet in de stationsomgeving. Mocht er budget

overblijven, dan wordt dit terug gestort in de reserve groenrenovatie.

3. In de programmabegroting 2011 e.v. rekening houden met een structurele bijdrage aan de

stationsomgeving van € 130.000,-- per jaar. Dit betekent dat met deze nota wordt voorgesteld dit

 

Situatie in juli 2010.

Hieronder is met rode lijnen aangegeven waar bomen gekapt zijn voor het combiplan.

Het totale oppervlak is weergegeven met het blauwe vierkant midden op Nijverdal.

Het groene vierkant geeft het oppervlak weer van de kap van bomen voor het combiplan binnen de bebouwde kom.

( totaal 239657 m2 aan bomen waarvan 73699 m2 in de bebouwde kom, zoek daar maar eens een plek voor herplant voor)

Hieronder bij Dalzicht.

Er stonden hier een paar geweldig imposante bomen. Ook een groot aantal op de helling van het Ravijn.

Hieronder de bomen langs de Piet Heinweg.

Hieronder de machtige eiken langs de van den Steen van Ommerenstraat en de prachtig bloeiende bomen langs de Bouwmeesterstraat.

Ook de bomen langs de vroegere spoorlijn Hellendoorn-Neede.

Hieronder het bomen bestand langs de spoorlijn waaronder de eiken langs de Stationsstraat.

Hieronder het afwisselende bos achter het oude station en de Regge.

Hieronder een groot stuk bos op de Eversberg.

Hieronder de prachtige bomen langs de Veenweg en een naaldbomenbos.

Hieronder de bomen langs de spoorlijn.

Hieronder de bomen langs de spoorlijn.

Hieronder het bos tegenover Mc Donalds.

 

Maandag 08-02-2010 op de stapel.

Zaterdag 06-02-2010 nog in volle glorie

uit: 

O P E N B A R E   N O T U L E N

Vergadering College van B & W der gemeente Hellendoorn d.d. 25 augustus 2009

009

W.M.H. Paalman-Vloedgraven

wrv

09AGE00435

Gunningsadvies voor de aanleg van een parkeerterrein ten behoeve van het tijdelijke station Nijverdal-West

O

Advies:

1.     Het gunnen van de opdracht voor het aanleggen van een parkeervoorziening ten behoeve van het tijdelijk station te Nijverdal aan de aannemerscombinatie Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. en Van Hattum en Blankevoort B.V., die de beste aanbieding heeft gedaan in een onderhandse aanbesteding waarin de inschrijvingen van de vijf uitgenodigde partijen zijn vergeleken.

2.     De investering van in totaal Euro 168.500,- dekken uit middelen van de buitendienststelling voor minimaal Euro 93.800,-. Het resterende deel van de investering vindt dekking uit het meerdere van de buitendienststelling.
Het eventuele restant wordt meegenomen bij de 1e Burap 2010 waarbij dekking komt uit de budgetten van het Cluster Openbare Werken. 

3.     Het bos dat wordt gekapt voor de aanleg van de parkeervoorziening compenseren ter plaatse van het project Zuidbroek 2e fase. De kosten van de compensatie, een bedrag van Euro12.500,-, worden gedekt in het project Zuidbroek.

Besluit:

1.            Het gunnen van de opdracht voor het aanleggen van een parkeervoorziening ten behoeve van het tijdelijk station te Nijverdal aan de aannemerscombinatie Leo ten brinke (Hegeman Beton- en Industriebouw B.V. en Van Hattum en Blankevoort B.V.), die de beste aanbieding heeft gedaan in een onderhandse aanbesteding waarin de inschrijvingen van de vijf uitgenodigde partijen zijn vergeleken.

2.            De investering van in totaal Euro 168.500,- dekken uit middelen van de buitendienststelling voor minimaal Euro 93.800,-. Het resterende deel van de investering vindt dekking uit het meerdere van de buitendienststelling. Het eventuele restant wordt meegenomen bij de 1e Burap 2010 waarbij dekking komt uit de budgetten van het Cluster Openbare Werken. 

3.            Het bos dat wordt gekapt voor de aanleg van de parkeervoorziening compenseren ter plaatse van het project Zuidbroek 2e fase. De kosten van de compensatie, een bedrag van Euro12.500,-, worden gedekt in het project Zuidbroek.

 

 

Kapvergunning

 

De gemeente Hellendoorn heeft een verordening op het bewaren van houtopstanden, beter bekend als de kapverordening. Met deze verordening wil de gemeente bomen en houtopstanden beschermen. Als u één of meerdere bomen wilt kappen moet u hiervoor een kapvergunning aanvragen bij het loket Wegen, Groen en Afval van de gemeente Hellendoorn.

Een kapvergunning is nodig voor alle bomen en houtopstanden (houtwal, houtsingel, meerstammige boom of een forse struik) die op een hoogte van 1.30 meter boven het maaiveld een omtrek hebben van 32 cm (= 10 cm doorsnede). De vergunning moet aangevraagd  worden door de eigenaar van het perceel waarop de boom staat. Als u huurt kunt u wel een kapvergunning aanvragen maar moet u wel, met een handtekening, toestemming van de verhuurder hebben.

Een gemeentelijke medewerker beoordeelt ter plaatse de aanvraag. De aanvraag wordt beoordeeld op de soort, stamdikte, hoogte en vitaliteit van de boom. Ook de standplaats en de bijdrage die de boom levert aan het ruimtelijk beeld van de straat, buurt of wijk is mede bepalend voor het al dan niet verkrijgen van de kapvergunning.

Als de kapaanvraag is goedgekeurd ontvangt u een vergunning. Aan deze vergunning kan ook een herplantplicht worden gekoppeld. De vergunning wordt openbaar gemaakt in een gemeentelijke advertentiepagina. Zijn er geen bezwaren ingediend dan mag u zes weken na publicatie gaan kappen. Wanneer er wel bezwaren zijn ingediend, krijgt u hier bericht van. Wel moet u hier ook zelf naar informeren. Een verleende vergunning blijft één jaar geldig!

U kunt alleen een kapvergunning aanvragen voor een boom die op uw eigen terrein staat. Is het terrein niet van uzelf, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar om de vergunning aan te vragen. Het is mogelijk om voor meerdere bomen tegelijk een kapvergunning aan te vragen. Dit geldt overigens alleen als ze op dezelfde locatie staan. Voor bomen op verschillende locaties moet u altijd per locatie een kapvergunning aanvragen.

De kapvergunning kan ook bijzondere bepalingen omvatten. Zo kan het voorkomen dat u een herplantplicht krijgt opgelegd. Deze herplant kan om diverse redenen moeten. bijvoorbeeld omdat er na het kappen onvoldoende bomen in de omgeving overblijven, of dat het gaat om een waardevolle boom. Als herplant niet mogelijk is, kunnen burgemeester en wethouders u de verplichting opleggen een bedrag in de Reserve Groenrenovatie te storten. De hoogte van het bedrag wordt bepaald via een taxatiemethode.

Aandachtspunt voor bovenstaande is het gestelde in de Flora- en faunawet. Deze stelt nl. dat een boom niet gekapt mag worden indien:

    * hier nesten van vogels in zitten;
    * u hiervoor holen en rust- en verblijfplaatsen van dieren vernielt, beschadigt, weghaalt of verstoort.

Binnen de bebouwde kom geldt ook nog de onderstaande uitzondering:

Bij een tuin of erf kleiner dan 1000 m2 mag men bomen, van het onderstaande soort, kappen zonder vergunning indien deze een omtrek hebben van minder dan 95 cm (= 30 cm diameter) gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld:

Voor de gehele gemeente geldt dat er geen kapvergunning nodig is als het gaat om:

B e s l u i t

I. vast te stellen de volgende Verordening op het bewaren van houtopstand (kapverordening).

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

Hieronder staan minimaal 187 bomen die gekapt worden. (link archief)

Op dit moment staan op en langs het traject een groot aantal prachtige bomen (en die huisvesting geven aan vele vogels), sommige 50 tot 100 jaar oud.

Deze moeten helaas verdwijnen voor de aanleg van het Tunnelplan.

Kijk naar de route van de nieuwe weg. (animatie van Dalzicht tot burgemeester Boersingel).

Links en rechts zijn bomen te zien, die moeten verdwijnen.

 

Op deze pagina probeer ik te vervolgen welke gekapt worden en op welke plaats de herplant zal zijn.

(heeft even tijd nodig).

Links en rechts van het spoor zijn een aantal prachtige bomen te zien.

Situatie Eversberg op 23-01-2008. 

Situatie Eversberg op 20-01-2008. (met rood de markeringen in het veld)

 

Situatie (oude) Veenweg. 20-01-2008

Deze bomen staan er al jaren.

 

 

 

Hieronder het voorbeeld.

Boom nummer In volle glorie Gekapt Nieuwe aanplant
  Datum foto Datum foto Plaats Datum foto
001 inlandse eik 22-11-2007 03-01-2008 Hoek Piet Heinweg 06-07-2008
     
006 22-11-2007 03-01-2008 Hoek Piet Heinweg 06-07-2008